Директива 2009/73/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и Регламент (ЕО)

Directive 2009 73 otmiana na 2003 55 BG

Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и Съвета, относно условията за достъп до газопреносни мрежи, влязъл в сила от 3 март 2011 г.

REG-715-2009-bg

REG-715-2009-Annex-I-20101110-BG

Reg-715-2009-Annex-I-20120824-bg

Reg-715-2009-Annex_1_715_30042015_bg

Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия

Regulation 1227 2011 REMIT bg

Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

Регламент 2017-1938

Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013

Reg_2017_459_bg

Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ

Reg_2017_460_bg

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 312/2014 НА КОМИСИЯТА от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи

Reglament 312-BG

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 347/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО, както и за изменение на регламенти (ЕО) № 713/2009, (ЕО) № 714/2009 и (ЕО) № 715/2009 (изм

CELEX-02013R0347-20180426-BG-TXT

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 703/2015 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2015 година за установяване на мрежов кодекс относно правила за оперативната съвместимост и обмена на данни

Reg_2015_703_30042015_BG

Регламент (ЕС, Евратом) № 617/2010 на Съвета от 24 юни 2010 година относно съобщаването на Комисията на инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейския съюз

Regulation 617 Investment BG