Доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД за прилагане на временни мерки по регламент (ЕС) №312/2014 от 26 март 2014 г. за установяване на мрежов кодекс за балансиране на газопреносните мрежи.

Доклад_vm_15

Закон за енергетиката (Обн. ДВ, бр. 107 от 9.12.2003 г.; посл. изм. и доп. бр. 79 от 8.10.2019 г.)

ZAKON_za_energetikata

Закон за енергийната ефективност (Обн. ДВ, бр. 35 от 15.05.2015 г.; посл. изм. бр. 83 от 9.10.2018 г.)

ZAKON_za_energijnata_efektivnost

Закон за техническите изисквания към продуктите (обн. ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г.; посл. изм. бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.)

ZAKON_za_tehniceskite_iziskvaniq_kym_produktite

Закон за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.; посл. изм. бр. 55 от 3.07.2018 г.)

ZAKON_za_ustrojstvo_na_teritoriqta

Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса неутралност при балансиране (oбн., ДВ, бр. 57 от 19.07.2019 г., в сила от 19.07.2019 г.)

Imbalance_charge_methodology_BG

Методика за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД (издадена от ДКЕВР, обн. ДВ, бр.72 от 29.08.2014 г., в сила от 1.10.2014 г., изм. и доп., бр.79 от 08.09.2020 г.)

методика цени достъп и пренос

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн. ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г.; посл. изм. бр. 60 от 20.07.20

NAREDBA_za_ustrojstvoto_i_bezopasnata_eksploataciq_na_prenosnite_i_razpredelitelnite_gazoprovodi_i_n

Наредба № 10 от 9 юни 2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ (обн. ДВ. бр.63 от 20 Юли 2004г.; посл. изм. бр. 42

NAREDBA_10_ot_9062004_g_za_reda_za_vyvejdane_na_ogranicitelen_rejim_vremenno_prekysvane_ili_ogranica

Наредба № 12 за дейностите на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр.79 от 10 септември 2004 г.; посл. изм. бр. 42 от 9.06.2015 г., в сила от 9.06.2015 г.)

NAREDBA_12_ot_10062004_g_za_dejnostta_na_operatorite_na_gazoprenosnata_i_gazorazpredelitelnite_mreji