Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти (обн. ДВ, бр.88 от 8 октомври 2004 г.; посл. изм.и доп. бр. 39 от 28.04.2020 г.)

NAREDBA___16_ot_9062004_g_za_servitutite_na_energijnite_obekti.pdf

Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ, в сила от 05.04.2013 г. (обн. ДВ. бр. 33 от 05.04.2013 г.; посл. доп., бр. 95 от 3.12.2019 г)

NAREDBA___2_ot_19032013_g_za_regulirane_na_cenite_na_prirodniq_gaz.pdf

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн. ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г. ; изм. бр. 10 от 1.02.2019 г.)

NAREDBA___2_ot_22032004_g_za_minimalnite_iziskvaniq_za_zdravoslovni_i_bezopasni_usloviq_na_trud_p (1).pdf

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г; посл. изм. и доп. бр. 89

NAREDBA___2_ot_31072003_g_za_vavejdane_v_eksploataciq_na_stroejite_v_Republika_Balgariq_i_minimal.pdf

Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г.; посл. изм. и доп. бр. 98 от 13.12.2019 г.)

NAREDBA___3_ot_21032013_g_za_licenzirane_na_dejnostite_v_energetikata.pdf

Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (обн. ДВ, бр. 107 от 7.12.2004 г., в сила от 7.12.2004 г.; посл

NAREDBA_6_ot_25112004_g_za_tehniceski_pravila_i_normativi_za_proektirane_izgrajdane_i_polzvane_na_ob

Наредба №4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 105 от 06.12.2013 г.; посл. изм. бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) и Наредба №4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопрено

NAREDBA_4_ot_5112013_g_za_prisyedinqvane_kym_gazoprenosnite_i_gazorazpredelitelnite_mreji

NAREDBA_4_ot_5112013_g_za_prisyedinqvane_kym_gazoprenosnite_i_gazorazpredelitelnite_mreji_2019

План за действие при извънредни ситуации 2020, Превантивен план за действие - 2020 и Национална Оценка на риска - 2020 , съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета

План за действие при извънредни ситуации - 2020

Приложения 1-8 План за действие 2020

Превантивен план за действие - 2020

Национална оценка на риска - 2020

Правила за балансиране на пазара на природен газ (обн., ДВ бр. 57 от 19.07.2019 г., в сила от 19.07.2019 г.)

Balancing _Rules_BG

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ (утвърдени с Решение на ДКЕВР № П-1 от 14.03.2013 г.,изм. и доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., в сила от 4.08.2015 г.

PRAVILA_za_predostavqne_na_dostyp_do_gazoprenosnite_iili_gazorazpredelitelnite_mreji_i_za_dostyp_do_