Правила за балансиране на пазара на природен газ (обн., ДВ бр. 57 от 19.07.2019 г., в сила от 19.07.2019 г.)

Balancing _Rules_BG

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ (утвърдени с Решение на ДКЕВР № П-1 от 14.03.2013 г.,изм. и доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., в сила от 4.08.2015 г.

PRAVILA_za_predostavqne_na_dostyp_do_gazoprenosnite_iili_gazorazpredelitelnite_mreji_i_za_dostyp_do_

Правила за търговия с природен газ (изм. и доп. ДВ бр. 57 от 19.07.2019 г., в сила от 19.07.2019 г.)

Trading_Rules_BG

Правила за управление и технически правила на газопреносните мрежи (обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2013 г.)

PRAVILA_za_upravlenie_i_tehniceski_pravila_na_gazoprenosnite_mreji

Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване (oбн., ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)

Процудура за управление на претоварването

Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и Съвета, относно условията за достъп до газопреносни мрежи, влязъл в сила от 3 март 2011 г.

REG-715-2009-bg

REG-715-2009-Annex-I-20101110-BG

Reg-715-2009-Annex-I-20120824-bg

Reg-715-2009-Annex_1_715_30042015_bg

Регламент (ЕС) 1227/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия

Regulation 1227 2011 REMIT bg

Регламент (ЕС) 2017/1938 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2017 година относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Регламент (ЕС) № 994/2010

Регламент 2017-1938

Регламент (ЕС) 2017/459 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределяне на капацитет в газопреносни системи и за отмяна на Регламент (ЕС) № 984/2013

Reg_2017_459_bg

Регламент (ЕС) 2017/460 на Комисията от 16 март 2017 година за установяване на Мрежов кодекс относно хармонизирани структури на тарифите за пренос на газ

Reg_2017_460_bg