В Атина, в присъствието на премиерите на Република България г-н Бойко Борисов и на Република Гърция г-н Кириакос Мицотакис, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов подписа споразумение за покупко–продажба на акции от капитала на „Газтрейд“ С.А. с мажоритарния собственик госпожа Асимина – Елени Копелузу. Подписано бе и споразумение между акционерите DEPA Commercial S.А., Gaslog Cyprus Investments Ltd, „Булгартрансгаз“ ЕАД и проектното дружество Газтрейд С.А. Финализираните документи се последен етап от процеса, с който „Булгартрансгаз“ ЕАД става равнопоставен акционер в проекта за терминал за втечнен природен газ в изпълнение на решение на Министерския съвет от 08 януари 2020 година и сключен предварителен договор за покупко–продажба на 20% от капитала на Газтрейд С.А.

Придобиването на участие в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ край Александруполис е стратегически важно за диверсификацията и сигурността на енергийните доставки в България и региона. Терминалът ще бъде второто съоръжение за LNG в региона след този в Ревитуса, Гърция, до което България ще има достъп.

Проектът допринася за реализиране на цялостната концепция за Газов хъб „Балкан“, която предвижда чрез изграждане и развитие на необходимата газопреносна инфраструктура да се свържат пазарите на природен газ на страните в Централна и Източна Европа. Той се реализира изцяло в изпълнение на политиката и приоритетите за изграждане на единен взаимосвързан общоевропейски енергиен пазар.

Проектът „Независима система за природен газ „Александруполис“ е модерен високотехнологичен проект за плаващ терминал за приемане, съхранение и регазификация на втечнен природен газ (LNG). Планираният  капацитет на терминала за регазификация и подаване към газопреносната мрежа на Гърция възлиза на 6,1 млрд. м³ годишно. Капацитетът за съхранение е 170 хил. м³ втечнен природен газ.

Терминалът е в синергия с други инфраструктурни проекти в региона, като интерконектора  Гърция–България (IGB) и разширението на подземното газово хранилище „Чирен“. Тези проекти, наред със съществуващата инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, ще подобрят достъпа на България и страните в региона до втечнен природен газ. Основни доставчици на LNG за терминала в Александруполис се очаква да бъдат компании от САЩ, Катар и др. По съществуващи и бъдещи газопроводи в България като IGB в региона може бъде доставян природен газ за потребители в България, Северна Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Унгария, Молдова и Украйна. Освен за диверсификация на източниците, реализацията на проекта ще насърчи конкуренцията между различните доставчици на природен газ в региона в полза на крайните потребители. Същевременно терминалът ще подобри сигурността и гъвкавостта на доставките.

___________________________________________________________________________

*Терминалът за втечнен природен газ се развива от проектната компания „Газтрейд” С.А. През м. февруари 2017 г. една от големите международни компании, притежаващи танкери за транспортиране на втечнен природен газ – Gas Log Ltd., придоби 20% от Gastrade S.A. През  декември 2019г. 20% в проектната компания е придобит и от гръцката държавна компания DEPA S.A. На 24 март 2020 г. „Газтрейд” С.А. успешно приключи провеждането на обвързващата фаза на пазарния тест за резервиране на капацитет и услуги в плаващия терминал. С общи ангажиращи предложения за до 15 г., достигащи 2.6 млрд. куб. м. годишно резултатите от теста са по-високи от тези за други подобни съоръжения в последно време. Планира се търговската експлоатация на съоръжението да стартира до края на 2022 г.