Днес, 11.06.2019 г. в 13:00 часа, в сградата на „Булгартрансгаз“ ЕАД се проведе публично заседание, на което бяха отворени  постъпилите оферти в рамките на обществената поръчка - „Инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап „КС „Расово“ и етап „КС „Нова Провадия“ към обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбска граница“ и референтен номер 190-038.

Оферти за участие в процедурата подадоха две обединения:

- Д3ЗД „Расово – Провадия КС“, с участници в обединението „КЛИМАТРОНИК“ ЕООД, ЗАО „АЛВОРА“, ТОВ „ПОЛТАВАСПЕЦМОНТАЖ“ и ТЕК – КУАТРО АД,

и

- ДЗЗД „ФЕРОЩАЛ БАЛКАНГАЗ“, с участници в обединението Ферощал Индустрианлаген ГмбХ, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“ АД.

Назначената от Възложителя комисия ще извърши преглед за съответствието на участниците с изискванията на Възложителя, посочени в документацията участие.

За датата, часа и мястото на отваряне на ценови предложения на участниците ще бъде публикувано съобщение на интернет страницата на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Икономически най-изгодна оферта ще се определя въз основа на избрания критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно обективни показатели, включващи срокове за изпълнение, показател свързан с работата на газотрубинните двигатели, ценови параметри и процент на оскъпяване във връзка с разсроченото плащане.

Комисията следва да приключи своята работа в едномесечен срок.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 351 635 657, 46 лева без ДДС (триста петдесет и един милиона шестстотин тридесет и пет хиляди шестстотин петдесет и седем лева и четиридесет и шест стотинки).

С провеждането на процедурата „Булгартрансгаз“ ЕАД спазва своите задължения от актуализираната Енергийна стратегия на Република България, съгласно новия  раздел VII “Обезпечаване сигурността на доставките, осигуряване на ликвиден и конкурентен пазар на природен газ и развитие на газопреносната инфраструктура”.

Реализацията на поръчката цели повишаване сигурността на доставките на природен газ за страната и региона на Югоизточна Европа, както и затвърждаване ролята на България като транзитен център в Европейския съюз.