До заинтересованите страни,

„Булгартрансгаз“ ЕАД разширява участието си в платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с използването на продукт „седмичен“. Търговските участници, които имат намерение да приемат оферти за продажба на „Булгартрансгаз“ ЕАД в продукт „седмичен“ трябва да поддържат депозит съгласно чл.5 от актуализираната версия на Общите условия за търговия при участие на „Булгартрансгаз“ ЕАД на платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД: https://www.balkangashub.bg/bg/news/30.