До заинтересованите страни 

„Булгартрансгаз“ ЕАД разширява участието си в платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с използването на продукт „месечен“. Търговските участници, които имат намерение да приемат оферти за продажба на „Булгартрансгаз“ ЕАД в продукт „месечен“ трябва да поддържат депозит съгласно Стандартизирани условия за покупко - продажба на природен газ на платформа за търговия - месечен продукт при участие на „Булгартрансгаз“ ЕАД“.  Повече информация може да се намери на https://bulgartransgaz.bg/pages/trade-of-gas-hub-balkan-ead-203.html