„Булгартрансгаз“ ЕАД има инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо - сръбската граница“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД. С Решение № 312/10.05.2018г. на Министерски съвет, проектът е обявен за обект от национално значение по смисъла на §5, т.62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

За инвестиционното предложение в изготвен доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ДОСВ).

Във връзка с предстоящите обществени обсъждания, осигуряваме обществен достъп на доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) в т. ч. и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони (ОСВ) за инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация, свързани с етап „КС „Нова Провадия“ към обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо - сръбската граница“ с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Писмени становища могат да се предоставят в Централно управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД – гр.София 1336, бул. „Панчо Владигров“ № 66 или на срещата за обществено обсъждане.