Във връзка с писмо на директора на дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), заведено в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД с вх. № БТГ-24-00-2707-(7)/01.04.2021 г., и на основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) „Булгартрансгаз“ ЕАД обявява полученото Решение № Е0-2/2021 г. на министъра на околната среда и водите за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за изменение и допълнение на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия и Парцеларен план и План-схема за външен водопровод до площадката на газоизмервателна станция (ГИС) Калотина.

Съгласно Решението прилагането на измененията в плана няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Писмо с вх. № БТГ-24-00-2707-(7)/01.04.2021 г.

Решение № ЕО-2/2021 г. на министъра на околната среда и водите.

Решение № ЕО-2/2021 г. е публикувано на страницата на МОСВ на следния адрес: https://www.moew.government.bg/bg/reshenie-eo-2-2021-g-za-proekt-na-izmenenie-i-dopulnenie-na-pup-pp-za-obekt-mejdusistemna-gazova-vruzka-bulgariya-surbiya-na-bulgarska-teritoriya-i-plan-shema-za-vunshen-vodoprovod-do-plostadkata-na-gazoizmervatelna-stan-10529/

Междусистемната газова връзка България – Сърбия на българска територия (IBS) е проект от „общ интерес” (ПОИ) съгласно Регламент (ЕС) 347/2013. Реализацията на обекта се финансира от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 и Connecting Europe Facility. Повече информация за проекта и източниците на финансиране може да откриете на следния линк.