"Булгартрансгаз" ЕАД обявява търгове на за резервиране на месечни капацитетни продукти за нагнетяване, добив и съхранение в ПГХ Чирен за газова година 2024/2025

„Булгартрансгаз“ ЕАД стартира обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки за „Устройствено планиране и изработване на инвестиционен проект – фаза технически проект за обект "Довеждаща газопреносна инфраструктура за захранване на потребите

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Със свое решение от 9-ти април 2024 година Управителният съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД избра Кирил Равначки за изпълнителен директор на газопреносния оператор.

Разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ чрез увеличение на капацитетите за пренос в посока от Гърция към България и от България към Румъния ще гарантира възможността за пренос на допълнителни количества природен газ от надеждни и

„Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 55 000 MWh (2 500 MWh/ден)

Проектите за повишаване на капацитета от Гърция към България и от България към Румъния са ключова част от Вертикалния газов коридор и изпълнение на заложените цели за диверсификация и подобряване сигурността на доставките.

"Булгартрансгаз" ЕАД информира всички заинтересовани участници в Етап 1 на тръжната процедура за разпределение на годишен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024/2025 г.

"Булгартрансгаз" ЕАД информира всички заинтересовани участници в Етап 1 на тръжната процедура за разпределение на годишен интегриран капацитетен продукт за търговско съхранение на природен газ в ПГХ "Чирен" за газова година 2024/2025 г.

Управителният и Надзорният съвет на дружеството взеха решение за провеждане на обществена поръчка във връзка с инициативата за Вертикалния коридор