Булгартрансгаз ЕАД информира всички свои ползватели, резервирали дългосрочен капацитет или възнамеряващи да резервират капацитетни продукти в предвиденият, съгласно календара на ENTSOG за 05.07.2021 г. търг за разпределение на годишни капацитетни продукти

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТЕН ПРОДУКТ “ДЕН НАПРЕД” ЗА ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ ПГХ „ЧИРЕН” ЗА ПЕРИОДА 22-28.06.2021 Г.

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

Във връзка с писмо на директора на дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), заведено в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД с вх. № БТГ-24-00-2707-(9)/22.04.2021 г

“Булгартрансгаз ” ЕАД има инвестиционно намерение за възстановяване на земното покритие на Транзитен газопровод за Гърция и Македония при ПК 106+256 в района на с. Венковец, общ. Ихтиман.

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД СТАРТИРА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Уведомление за инвестиционно намерение за строеж: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Защитно съоръжение на р. Тополница при с. Калугерово, обл. Пазарджик при преход през Транзитен и Магистрален газопроводи““

Във връзка с писмо на директора на дирекция „ЕО, ОВОС и ПЗ“ в Министерство на околната среда и водите (МОСВ), заведено в деловодството на „Булгартрансгаз“ ЕАД

На основание чл.4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София, ж.к. “Люлин 2“, бул. „Панчо Владигеров“ № 66, уведомява