„Доставките на втечнен природен от газ от нашите партньори от САЩ, както и от други страни, ни позволяват да гарантираме енергийна сигурност за европейските битови и индустриални потребители“.

Представители на Тексаския християнски университет се запознаха с дейността на „Булгартрансгаз“ ЕАД

„Булгартрансгаз” ЕАД възнамерява да стартира търгове на платформата за резервиране на капацитет RBP за месечен твърд капацитетен продукт

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„Булгартрансгаз“ ЕАД развива и модернизира своята инфраструктура, така че да осигури високо ниво на междусистемна свързаност със значителни капацитети за пренос.

„Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 30 000 MWh

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Уведомяваме всички настоящи и потенциални ползватели на ПГХ Чирен

В София бе подписан Меморандум за насърчаване на сътрудничеството между операторите на газопреносните системи на България, Румъния, Унгария, Словакия, както и SOCAR