На 10 декември 2020 г. се проведе онлайн кръгла маса, озаглавена „ВПГ в България: 2020 г. и отвъд“

„Булгартрансгаз“ ЕАД разширява участието си в платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с използването на продукт „месечен“

До заинтересованите страни, „Булгартрансгаз“ ЕАД разширява участието си в платформата за търговия на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД с използването на продукт „седмичен“.

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) одобри отпускането на близо 5,5 млн. лева за завършване на подготвителните дейности до получаване на разрешение за строеж за българският участък на Междусистемната газова

„Булгартрансгаз“ ЕАД има инвестиционно предложение „Проектиране и изграждане на компресорна станция „Нова Провадия“, входно изходни шлейфи, пътен достъп и външни връзки- електрическо захранване (основно и резервно), водопровод и канализация

Информираме Ви, че след проведена в периода 11.08.2020 – 24.08.2020 г. публична консултация с решение по протокол УС No 475/03.09.2020 г. на Управителния съвет на „Булгартрансгаз” ЕАД са определени стойности на параметрите по чл.25 на Методика

„Булгартрансгаз“ ЕАД уведомява всички ползватели със сключени договори за Достъп и пренос с Общи условия към него, както и Договори за покупка и продажба на природен газ за балансиране и Договори за ползване на Виртуална Търговска Точка, чийто срок на дей

В Атина, в присъствието на премиерите на Република България г-н Бойко Борисов и на Република Гърция г-н Кириакос Мицотакис, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД Владимир Малинов подписа споразумение за покупко–продажба на акции от капитала на „

Уведомяваме Ви, че „Булгартрансгаз“ ЕАД ще проведе процедурите за разпределение на годишен капацитет и процедурите за разпределение на тримесечен капацитет (първи търг за тримесечен капацитет) на вътрешни входни и изходни точки на газопреносната мрежа за

В изпълнение на чл. 25 от Методика за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране, приетата с решение на КЕВР по протокол № 122 от 11.07.2019 г., т. 5 в сила от 19.07.2019 г, предлагаме на публични консултации проект на