Днес, 12 декември 2019 г. в гр. Брюксел, Белгия се подписа нов меморандум за разбирателство за реализация на Вертикалния газов коридор. Страни по документа са операторите на газопреносни мрежи в България, Гърция, Румъния и Унгария, съответно  “Булгартрансгаз” ЕАД, DESFA S.A., "TRANSGAZ"S.A., FGSZ Ltd, както и проектната компания „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД, която реализира проекта за междусистемна връзка между Гърция и България (IGB). На церемонията присъства г-н Клаус-Дитер Борхард, зам.-генерален директор на Генерална дирекция Енергетика на Европейската Комисия.

Концепцията за Вертикален газов коридор има за цел развитие на възможностите за двупосочен пренос на природен газ между Гърция, България, Румъния и Унгария. Страните по меморандума се ангажират да развиват и насърчават както ключовите трансгранични проекти за междусистемно свързване, идентифицирани от Европейската комисия като такива от “общ интерес” , така и всички други проекти, спомагащи за реализацията на коридора.

Осъществяването на проекти в контекста на Вертикалния газов коридор изцяло кореспондира с целите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за създаване на либерализиран, конкурентен и прозрачен пазар на природен газ в България, както и диверсифициране на източниците и маршрутите. Това ще спомогне значително за повишаване на енергийната независимост и сигурност на страната. За постигането на тези цели дружеството работи както в посока изграждане на необходимата инфраструктура, така и за създаване на всички необходими условия за функционирането на газов пазар в страната. .

В контекста на целите на предходния меморандум за разбирателство за осъществяване на Вертикалния газов коридор, „Булгартрансгаз“ ЕАД успя да реализира няколко ключови проекти и инициативи, които значително повишиха възможностите за двупосочен пренос .  Освен първата фаза на проекта от “общ интерес” за Рехабилитация, модернизация и разширение на българската газопреносна система (ПОИ 6.8.2), „Булгартрансгаз“ ЕАД работи и в сътрудничество с операторите на газопреносните мрежи на Румъния и Гърция за оптимално използване на съществуващите междусистемни връзки. Посредством съвместните усилия на „Булгартрансгаз“ ЕАД и DESFA S.A. беше значително повишен капацитетът на точка Кулата/ Сидерокастро до 4,1 млн.м³/ден твърд входен капацитет и допълнителни 0,5 млн.м³/ден прекъсваем капацитет. Също така, считано от 01.01.2020 г. на точка Негру вода 1/ Кардам, ще се предлага твърд капацитет в размер на над 10 млн.м³/ден, в резултат на доброто сътрудничество между „Булгартрансгаз“ ЕАД и "TRANSGAZ"S.A..

Подписаният нов меморандум за разбирателство ще спомогне както за продължаване на доброто сътрудничество и координация между операторите, така и за завършването на текущи и реализирането на нови проекти. Такива са проектът за терминал за втечнен природен газ в близост до гр. Александруполис и междусистемната връзка Гърция–България (IGB). Двата проекта са ключови за постигане на диверсификация на източниците и маршрутите, тъй като ще осигурят достъп на Централна и Югоизточна Европа до природен газ от Азербайджан чрез вече изградените в Гърция и Турция Трансадриатически и Трансанадолски газопроводи, както и на втечнен природен газ от различни източници.

Концепцията за Вертикален газов коридор ще спомогне за постигането на ключови за европейската енергийна политика цели, а именно, енергийна сигурност и пазарна интеграция чрез диверсификация на маршрутите и източниците, както и чрез повишена конкуренция.