Със свое решение от днес, 25-ти октомври 2023 г. Общият съд на Европейския съюз в Люксембург се произнесе с крайно решение на първа инстанция за отмяна на решението на Европейската комисия по дело COMP/B1/АТ.39849 – BEH gas. Припомняме, че делото е свързано с твърдения, че „Българския енергиен холдинг“ ЕАД и дъщерните дружества „Булгаргаз“ ЕАД и „Булгартрансгаз“ ЕАД са злоупотребили с господстващо положение в периода между 2010 и 2015 година като са отказали достъп до стратегическа газова инфраструктура в България.

С днешното решение Общият съд отменя изцяло решението на Европейската комисия, както и наложената глоба в размер на общо 77 068 000 евро.

Съдът на ЕС е установил, че обратно на твърденията на Комисията, поведението на „Булгартрансгаз“ ЕАД не е възпрепятствало трети страни да получат достъп до българската газопреносна мрежа и подземното газово хранилище „Чирен“. Съгласно решението на Съда нито една компания не би могла да е навлязла на българския пазар, респективно да получи ефективен достъп до газопреносна мрежа и ПГХ „Чирен“, без достъп до румънския газопровод 1.

При разгледаните в рамките на делото обстоятелства Общият съд намира, че Комисията не е установила злоупотреби с господстващо положение на „Булгартрансгаз“ ЕАД .

„Днешното решение на Съда на ЕС е още едно потвърждение, че „Булгартрансгаз” ЕАД е осигурил всички необходими условия за предоставяне на прозрачен и недискриминационен достъп на трети лица, както до газопреносната мрежа на България, така и до съоръжението за съхранение на природен газ в ПГХ „Чирен”, подчерта изпълнителният директор Владимир Малинов.

В момента Дружеството има сключени над 80 договора за достъп и пренос с ползватели на газопреносната мрежа и 15 договора за достъп и съхранение на природен газ, сключени с ползватели на ПГХ „Чирен”.

„Булгартрансгаз” ЕАД e надежден и стабилен партньор в развитието и интеграцията на европейския енергиен пазар. Дружеството изпълнява лицензионните дейности по пренос и съхранение на природен газ в стриктно съответствие с приложимите изисквания на националното и европейското право.

„Булгартрансгаз” ЕАД отговаря на всички критерии за независимост, съобразно европейските изисквания и е сертифициран като независим преносен оператор.

През последните години „Булгартрансгаз“ ЕАД модернизира и разшири газопреносната инфраструктура, което позволиха двупосочен пренос на природен газ практически с всички съседни страни, позволяваща високо ниво на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ в региона.

Българският газопреносен оператор изпълнява редица проекти от стратегическо значение за енергийната сигурност на Европа, включително проектите от общ интерес за ЕС по разширение на ПГХ Чирен, междусистемната връзка България-Сърбия, които осигуряват възможност за достъп на нови алтернативни източници на газ в региона и повишаване на конкуренцията между пазарните участници. Наред с това, дружеството е акционер с 20% в проектната компания Gastrade S.A., реализираща LNG терминала в Александруполис, Гърция.