Уважаеми клиенти,

На основание § 2 (2) от Закона за допълнение на Закона за енергетиката (ЗИДЗЕ, публ. ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г.), Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решения за утвърждаване на цените на природния газ, по които общественият доставчик продава природен газ, въз основа на подадените заявления, за всеки период, както следва: 1 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г. (с решение № Ц- 20 от 20 май 2020 г.), 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. (с решение № Ц- 21 от 20 май 2020 г.),  1 март 2020 г. – 31 март 2020 г. (с решение № Ц- 22 от 20 май 2020 г.)

С горните решения КЕВР указва на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в качеството му на оператор на газопреносната мрежа, да измени цените на природния газ за балансиране, определени за периода 1 януари 2020 г. – 31 януари 2020 г., за периода 1 февруари 2020 г. – 29 февруари 2020 г. , за периода 1 март 2020 г. – 31 март 2020 г., при отчитане на утвърдените цени.

В изпълнение на решение № Ц- 20 от 20 май 2020 г., решение № Ц- 21  от 20 май 2020 г., решение № Ц- 22  от 20 май 2020 г., и в съответствие с чл. 12 от Методиката за определяне на дневна такса за дисбаланс и такса за неутралност при балансиране (публ., ДВ, бр. 57 от 2019 г.), цените на природния газ за балансиране за съответните периоди се изменят, както следва:

 Решение на КЕВР

Период:

Цена при положителен дисбаланс в лева за МВч без ДДС :

Цена при отрицателен дисбаланс в лева за МВч без ДДС :

№ Ц-20  от 20 май 2020 г.

1 януари 2020 г.
- 31 януари 2020 г.

34,7944

40,8456

№ Ц-21  от 20 май 2020 г.

1 февруари 2020 г. -
 29 февруари 2020  г.

31,1052

36,5148

№ Ц- 22 от 20 май 2020 г.

1 март 2020 г.
 - 31 март 2020 г.

27,692

32,508