ПРОЕКТ EASTRING - БЪЛГАРИЯ (ПОИ 6.25.1)

 

ОПИСАНИЕ И ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Eastring-България е подпроект на Eastring, включен в Десетгодишния план за развитие на мрежите на ENTSOG.

Eastring е проект за изграждане на транспортен коридор през териториите на Словакия, Унгария, Румъния, България, осигуряващ възможност за двупосочни доставки на природен газ от алтернативни източници. Предвидено е коридорът да се реализира между IP Велке Капушани (съществуващата точка на междусистемно свързване между украинската и словашката газопреносни мрежи) и точка на свързване (IP) с външна граница на ЕС на територията на България, като проектът съчетава изграждане на нова газова инфраструктура и/или оптимизация на съществуващата, в страните по трасето на коридора.

Концепцията Eastring, разработена на този етап и включена в общностния Десетгодишен план за развитие на мрежите на ENTSOG (TYNDP), предвижда проектът да се развива съвместно и координирано от газопреносните оператори на Словакия, Унгария, Румъния и България и е представен в Плана като клъстер от следните проекти: Eastring - България, Eastring - Румъния, Eastring – Унгария, Eastring – Словакия.

В рамките на проекта се разглеждат различни варианти на трасе. Предвидено е Eastring да се изпълни на 2 етапа, първият да бъде въведен в експлоатация през 2019 г., като осигури капацитет 570 GWh/d, а вторият етап през 2023 г., с достигане на капацитет 1140 GWh/d.

„Булгартрансгаз” ЕАД е компанията, която е отговорна за реализацията на българския участък от Eastring. За територията на България за етап 1 от развитието на проекта (капацитет 570 GWh/d) към момента се предвижда да се изгради нов газопровод ДУ 1400 с дължина около 257 км от нова входно/изходна точна на българо-румънската граница до нова входно/изходна точна на външна граница на ЕС на територията на България, както и изграждане на нови компресорни мощности 88-90MW. За етап 2 от развитието на проекта (капацитет 1140 GWh/d) е заложено допълнително изграждане на нови 374 MW компресорни мощности. Предвидена е възможност за свързване на Eastring с мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД с входно/изходен капацитет 200 GWh/d.

Проектът Eastring ще допринесе за повишаване сигурността на доставките в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа, ще осигури достъп до алтернативни източници на природен газ и е важна стъпка в процеса на изграждането на единен европейски енергиен пазар. Повече информация за проекта и партньорите по него може да бъде намерена на www.eastring.eu.

 

СТАТУС НА ПРОЕКТА

През м. юни 2016 г., по време на 14-та годишна конференция на Gas Infrastructure Europe в София, чиито домакин бе „Булгартрансгаз“ ЕАД, „Булгартрансгаз“ ЕАД и eustream a.s. подписаха Меморандум за разбирателство, съгласно който двете страни ще си сътрудничат при анализа на перспективите за развитие на газовите пазари, който трябва да установи очакваното търсене на капацитет от газопровода Eastring.

През м. юли 2016 г. в Братислава беше подписан Меморандум за разбирателство за проекта Eastring между българското Министерство на енергетиката и словашкото Министерство на икономиката. Документът изразява подкрепата на двете страни за проекта, в съответствие със законодателството на ЕС. Чрез него двете страни признават необходимостта от съвместна координирана работа за реализирането на проекта. Те ще си сътрудничат и ще обменят информация, свързана с Eastring.

През м. ноември 2016 г. в България беше подписан Меморандум за разбирателство относно съгласувано развитие на проекта за газов хъб "Балкан" в съответствие с проекта "Eastring", между "Булгартрансгаз" ЕАД и "еustream"a.s. Документът изразява волята на двете страни да засилят сътрудничеството помежду си за бъдещо съгласувано развитие на проекта газов хъб "Балкан" и Eastring.

По инициатива на координиращата процеса страна Eustream, през м. септември 2016 г. бяха стартирани съвместни обсъждания с останалите участници в проекта Eastring, с цел да бъдат изготвени документи за кандидатстване за предпроектно проучване по проекта, в рамките на активния втори прозорец за 2016 г. по финансиращата програма Механизъм за свързване на Европа (CEF). „Булгартрансгаз” ЕАД заяви своята ангажираност като оказа необходимата експертна помощ в процеса по съвместното изготвяне на необходимите формуляри, а в последствие официално утвърди финалната версия на документацията за кандидатстване и предостави Писмо за подкрепа, с което изразява съгласие Eustream да се яви като кандидат за безвъзмездна помощ за предпроектно проучване за проект Eastring в рамките на кампанията CEF Call 2016-2.

През м.февруари 2017 г. бяха обявени резултатите от втората кампания по програмата, като в одобрения от Координационния комитет списък с проекти, за които ще бъде отпуснато финансиране е и Действие „Предпроектно проучване за проекта „Eastring””, за което ще бъде отпуснато финансиране в размер на 1 000 000 евро.

 

ИНФОРМАЦИЯ, ЗАСЯГАЩА ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПЛАНИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ

  • Провеждане на обсъждания и консултации със засегнатата общественост, съгласно действащите в Р България нормативни разпоредби в областта на проектирането и опазването на околната среда, като Закона за устройство на територията, Закона за опазване на околната среда и други приложими към конкретния етап от проекта нормативни актове.
  • Провеждане на пазарни проучвания.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ПРОЕКТА ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

Булгартрансгаз” ЕАД