ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ EIC КОДА, С КОЙТО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА БУЛГАРТРАНСГАЗ СЕ РЕГИСТРИРАТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА CDP И ТЪРГОВЕТЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПАЦИТЕТ В ТОЧКИТЕ НА БУЛГАРТРАНСГАЗ НА RBP

На 1 март 2021 г. ACER въведе валидационни правила за проверка на докладваните в съответствие с член 8 от Регламент (ЕС) №1227/2011 (REMIT) данни за пренос на природен газ и електрическа енергия. Новите правила проверяват дали в докладваните данни за транзакции за разпределение на капацитет EIC кодът, използван за идентификация на мрежов ползвател, участващ в сделката, съвпада с EIC кода, предоставен от пазарния участник при регистрирането си в съответствие с член 9 от REMIT в Европейския регистър на пазарните участници

След активиране на правилата, всички докладвани записи/файлове, съдържащи EIC кодове за идентификация на пазарни участници, които не присъстват ACER CEREMP, биват отхвърляни от Информационната система на ACER за събиране на REMIT данни (ARIS).

Във връзка с гореизложеното, за гарантиране изпълнението на задълженията на Булгартрансгаз за докладване на данни, при регистриране ползвателите и заявяване на достъп  до информационната система CDP и търговете за разпределение на капацитет в точките на Булгартрансгаз на RBP, Булгартрансгаз изисква съответствие и извършва проверка, сравнение и верификация на регистрационните данни, предоставени от съответния мрежов ползвател спрямо съдържанието на публичните регистри на ACER CEREMPENTSO-E CIO EIC databaseEC VIES VAT validation tool, както следва:

  • Наличие на ACER Code – регистрация в съответствие с член 9 от Регламент (ЕС) № 1227/2011
  • Наличие на EIC код в профила на пазарния участник в ACER CEREMP
  • Съответствие на ACER Code-а на компанията в ACER CEREMP, с ACER Code-а въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система – CDP и RBP
  • Съответствие на EIC кода, въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система - CDP и RBP, с EIC кода на компанията, публикуван в ACER CEREMP
  • Съответствие на EIC кода, въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система - CDP и RBP, с EIC кода на компанията, публикуван в ENTSO-E CIO EIC database
  • Съответствие на номера по ДДС, въведен в регистрационната форма за достъп до съответната информационна система (CDP, RBP), с номера по ДДС на компанията предоставен в договора за достъп и пренос; номера по ДДС на компанията, публикуван в EC VIES VAT validation tool и номера по ДДС на компанията, публикуван в ENTSO-E CIO EIC database срещу името и EIC кода на компанията