Газовата инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД се състои от газопреносна мрежа и подземно газохранилище Чирен (ПГХ „Чирен”), свързано към нея.

Page-1 Rectangle Circle Circle.3 Circle.4 Circle.5 Circle.6 Circle.7 Circle.8 Mid-arrow Mid-arrow.15 Mid-arrow.17 Database ПГХ Чирен ПГХ Чирен Sheet.20 Гърция Гърция Sheet.21 Турция Турция Sheet.22 Северна Македония Северна Македония Sheet.23 Сърбия Сърбия Sheet.24 Румъния Румъния Sheet.25 БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРИЯ Box.27 VTP БЪЛГАРИЯ VTP БЪЛГАРИЯ Sheet.26 Русе / Гюргево Русе / Гюргево Sheet.28 Негру Вода 1 / Кардам Негру Вода 1 / Кардам Sheet.29 Негру Вода 2,3 / Кардам Негру Вода 2,3 / Кардам Sheet.30 Кулата / Сидирокастро Кулата / Сидирокастро Sheet.31 Кюстендил / Жидилово Кюстендил / Жидилово Sheet.32 Киреево / Зайчар Киреево / Зайчар Sheet.33 Странджа 2 / Малкочлар Странджа 2 / Малкочлар Sheet.34 Странджа / Малкочлар Странджа / Малкочлар Dynamic connector.36 Dynamic connector.38 Dynamic connector.35 Dynamic connector.40 Dynamic connector Dynamic connector.42 Dynamic connector.43 Dynamic connector.44 Dynamic connector.45 Dynamic connector.46 Sheet.48 DESFA DESFA Sheet.49 BOTAS BOTAS Dynamic connector.47 Sheet.50 TAGTAS TAGTAS Sheet.51 GA-MA GA-MA Sheet.52 GASTRANS GASTRANS Dynamic connector.37 Dynamic connector.53 Dynamic connector.54 Dynamic connector.55 Sheet.56 TRANSGAZ RO_NTS TRANSGAZ RO_NTS Sheet.57 TRANSGAZ RO_NTS TRANSGAZ RO_NTS Sheet.58 TRANSGAZ RO_DTS TRANSGAZ RO_DTS Double arrowhead.61 Mid-arrow.59 Circle.64 Sheet.66 ГИС Чирен ГИС Чирен Sheet.67 Местен добив Местен добив Triangle Railway.76 Sheet.78 Sheet.80 Triangle.28 Sheet.72 Sheet.81 Sheet.82 Circle.11 Sheet.12 ICGB ICGB Double arrowhead.13 Dynamic connector.16 Dynamic connector.19 Sheet.69 Стара Загора Стара Загора Double arrowhead.70 Double arrowhead.71 Double arrowhead.73 Double arrowhead.74 Circle.9 Mid-arrow.10 Dynamic connector.60

Дължина на газопреносната мрежа: ≈ 3276 км

Компресорни станции: 11

Вътрешни изходни точки: ≈ 240

Входни точки от добивни съоръжения: 2

Точки на свързване със съоръжения за съхранение: 1

Трансгранични входно-изходни точки: 8

In-country точки на междусистемно свързване: 1

EIC код на Булгартрансгаз ЕАД: 21X-BG-A-A0A0A-C

ACER код на Булгартрансгаз ЕАД: A0001038B.BG

Негру вода 1/Кардам – EIC 21Z000000000159I - Входно-изходна точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и STNG TRANSGAZSA, Румъния

Негру вода 2,3/Кардам – EIC 21Z000000000160X - Входна точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и STNG TRANSGAZ SA, Румъния

Кулата/Сидирокастро – EIC 21Z000000000020C - Входно-изходна точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и DESFA SA, Гърция

Русе/Гюргево – EIC 21Z0000000002798  - Входно-изходна точка на междусистемно свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и STNG TRANSGAZ SA, Румъния

Странджа/Малкочлар – EIC 21Z000000000157M - Изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и BOTAS, Турция

Кюстендил/Жидилово – EIC 21Z000000000137S - Изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и NOMAGAS, Северна Македония

Странджа 2/Малкочлар – EIC 58Z-00000015-S2M - Входна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и TAGTAS, Турция

Киреево/Зайчар – EIC 58Z-000000007-KZ - Входно-изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и GASTRANS, Сърбия

Стара Загора - EIC 58Z-IP-00034-STZ - Входно-изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и ICGB

Планирани:

Калотина/Димитровград - EIC 58Z-000000012-KD - Входно-изходна точка на свързване между мрежите на „Булгартрансгаз” ЕАД и SRBIJAGAS, Сърбия

Виртуална търговска точка - VTP България - EIC 58Z--VTPN-NAT—1

ПГХ Чирен, EIC 21W000000000031C 

ГИС Чирен - EIC 21Z000000000349D - Входно-изходна точка на свързване между между газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз” ЕАД и ПГХ Чирен

Експлоатационни сондажи: 24

Компресорни станции: 1

Капацитет за съхранение: ≈5 813 500 MWh

Капацитет за добив: 5285 MWh/d ÷ 40377 MWh/d (0.5 ÷ 3.82 mcm/d при 10.57 MWh/1000m3)

Капацитет за нагнетяване: 5285 MWh/d ÷ 33824 MWh/d (0.5 ÷ 3.2 mcm/d при 10.57 MWh/1000m3)

Максимален капацитет за добив в аварийна ситуация: до 49679 MWh/d (4.7 mcm/d при 10.57 MWh/1000m3) при пълно газово хранилище - за период от време максимум до 30 дни