НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ НА „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

СТАРТИРА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Днес, 12 април 2021г., на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) и чл. 37, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия, в съответствие с решения, отразени в Протокол НС № 14/12.04.2021 г., Надзорният съвет на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, стартира конкурсна процедура с публикуването на публична покана за набиране на кандидати за членове на Управителния съвет на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, ведно с приложенията към нея, а именно:

Поканата, с придружаващата документация, е публикувана на интернет страницата на „БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД.

Конкурсната процедура е съобразена с изискванията на Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия и Закона за енергетиката.