ПРОЕКТ № 2018-BG-IA-0134 „ВНЕДРЯВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ISO 27001“

 

Основна цел на проекта

Проектът цели осигуряване на адекватен контрол и запазване конфиденциалността, целостта и достъпността на информацията и информационните системи чрез внедряване и прилагане на практики и политики в съответствие с утвърден международно признат стандарт. Целта ще бъде постигната чрез внедряване и сертифициране на Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2013 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания.

Основни дейности

Проектът обхваща дейностите:

 • Разработване и внедряване на Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001:2013 и интегрирането ѝ със системата за управление на „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 • Одит и сертифициране на внедрената система за управление на информационната сигурност;
 • Управление на проекта.

Специфични цели и очаквани резултати

Внедряването на Система за управление на информационната сигурност в съответствие с изискванията на БДС EN ISO/IEC 27001:2013 ще допринесе за:

 • Въвеждане на структуриран подход за управление на информационната сигурност;
 • Гарантиране на поверителността на информацията;
 • Гарантиране достъпността и повишаване на непрекъсваемостта на критичните услуги, предоставяни от „Булгартрансгаз“ ЕАД;
 • Системно оценяване и управление на рисковете;
 • Намаляване на инцидентите, свързани с информационни активи;
 • Повишаване осведомеността на служителите по отношение на информационната сигурност;
 • Повишаване увереността у клиенти, партньори и други заинтересовани страни относно надеждното управление на рисковете, свързани с информационната сигурност;
 • Подобряване на доверието в и репутацията на компанията;
 • Изпълнение на нормативни изисквания относно внедряване на система за управление сигурността на информацията;
 • Повишаване нивото на съвместимост със системите на партньорски организации, като резултат от прилагането на общ набор от насоки по отношение на информационната сигурност.

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: € 188 841

БЕНЕФИЦИЕНТ: „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 09.05.2019 – 21.09.2021

ФИНАНСИРАНЕ : ПРОЕКТЪТ Е СЪФИНАНСИРАН ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА, СЕКТОР „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ”.

 

ТЕКУЩ СТАТУС: Изпълнена е възложената обществена поръчкаПроектът е технически приключен към м. юли 2021г. Системата за управление на сигурността на информацията е сертифицирана в съответствие с изискванията на стандарта ISO 27001.

КОНТАКТИ:

Тел.: (02) 939 63 00

E-mail: info@bulgartransgaz.bg

„Булгартрансгаз” ЕАД носи пълна отговорност за съдържанието на настоящата публикация и не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз.