ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ

Сертификат за качество на природния газ (минимални изисквания)
Хармонизиран договор за достъп и пренос с Общи условия към него (т. 4, стр.6 от Общите условия)

Изисквания по отношение на налягането и температурата на газа за входно/изходните точки от газопреносната мрежа на "Булгартрансгаз" ЕАД

ЧИСЛО НА ВОББЕ И ГОРНА ГРАНИЦА НА ТОПЛИНА НА ИЗГАРЯНЕ

WI и GCV - Дневни стойности

WI и GCV - Часови стойности

WI и GCV - Историческа информация

ПРЕДСТАВИТЕЛНА КАЛОРИЧНОСТ

Методика за превръщане на измерените количества природен газ от единици в обем в енергийни единици

Представителна калоричност за газова година 2022-2023

Представителна калоричност за газова година 2021-2022

Представителна калоричност за газова година 2020-2021

Представителна калоричност за газова година 2019-2020

Представителна калоричност за газова година 2018-2019

Представителна калоричност за газова година 2017-2018

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2023

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа2/ Малкочлар
IP Кулата/Сидирокастро 
IP Негру вода 1
IP Русе/ Гюргево
IP Киреево/Зайчар
IP Стара Загора

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ 

Зона-1-Варна 
Зона -2-Бургас 
Зона -3 - Стара Загора/Пловдив
Зона-4-София1/Пазарджик 
Зона-5-София2,3,4
Зона-6-Ботевград
Зона-7-Враца-Монтана 
Зона-9-Русе 
Зона-10-Югозападна България


Архив на сертификат за качеството на природния газ по месеци

ДНЕВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА МЕЖДУСИСТЕМНИ ТОЧКИ

IP Странджа 2 / Малкочлар (xls) / IP Кулата / Сидирокастро (xls)

ДНЕВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ НА ИЗХОДНИ ТОЧКИ ПО ЗОНИ*

Зона-1-Варна (xls) / Зона-2-Бургас (xls) / Зона-3-Ст.Заг/Пловдив (xls) / Зона-4-София1/Пазарджик (xls) / Зона-5-София2,3,4 (xls) / Зона-6-Ботевград (xls) / Зона-7-Враца-Монтана (xls) / Зона-8-Плевен (xls) / Зона-9-Русе (xls) / Зона-10-Юго-Зап.Бълг. (xls)


* Забележка: Дефинирани са постоянни зони от изходни точки, които се формират от качествените характеристики на природния газ от една или повече точки на доставка, като обхватът им зависи от режима на работа на газопреносната мрежа.