СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати до писмената част в конкурса за избор на членове на Управителния съвет на „Булгартрансгаз" ЕАД, гр. София.

 

I. Допуснати кандидати:

1. Владимир Асенов Малинов;
2. Делян Валентинов Димитров;
3. Дарина Христова Колева;

 

II. Недопуснат кандидат:

1. Ромен Томов Кишкин.

Кандидатът не отговаря на изискването по т.1 от критериите за подбор от Публичната покана, а именно: да има висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър" в една от следните професионални области: „Социални, стопански и правни науки" или „Технически науки" или „Хуманитарни науки“, съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, с професионално направление - икономика, финанси, счетоводство и контрол, право, енергетика, строителство, инженерство и други.