Газопреносните операторите от района на Централна и Източна Европа публикуват второто издание на Регионалния инвестиционен план, изработен в съответствие с изискванията на член 12 (1) от Регламент (EО) 715/2009.

Целта на Регионалния инвестиционен план за ЦИЕ е осигуряването на внимателен и задълбочен поглед върху инфраструктурата за природен газ в района на Централна и Източна Европа и служи за насърчаване на прозрачността, като предоставя актуална информация за техническите характеристики на съществуващата инфраструктура и инвестициите, предвидени за предстоящото десетилетие. Освен това, Планът има за цел обмен на информация, която може да предостави допълнителна подкрепа при вземането на решения за инвестиционните процеси.

В допълнение целта на Плана за ЦИЕ е да предостави поглед, фокусиран върху сигурността на доставките и интеграцията на пазара на регионално ниво. Затова в Плана се прави оценка на развитието на търсенето, предлагането и капацитета, както и на настоящите и бъдещите регионални инвестиционни нужди. Планът също така се стреми да улови по-широкообхватната динамика на пазара на газ, като разглежда различни сценарии за доставка.

Регионалният инвестиционен план за ЦИЕ за периода 2014-2023 г. бе координиран съвместно от полския ОПС - GAZ-SYSTEM SA и австрийския ОПС - BOG GmbH.

Едвин Кауфман и Стефан Кьонигшофер, Управляващи директори на BOG GmbH заявиха: Регионалният инвестиционен план за ЦИЕ за периода 2014-2023 г. ни позволява да предложим задълбочен анализ на газопреносната мрежа в Централна и Източна Европа, като посочим високия потенциал за доставки на газ за региона и служи като транзитен коридор за доставките на газ за Западна и Южна Европа. С реализацията на многобройни подобрения и като отчетохме становищата на заинтересованите страни по изданието на Плана за периода 2012-21, предоставяме ценна информация в ръцете на заинтересованите страни на газовия пазар.

Рафал Витман, Директор Управление „Развитие”, GAZ-SYSTEM SA и член на управителния съвет на ENTSOG заяви: Регионалният инвестиционен план за ЦИЕ за периода 2014-2023 г. е резултатът от едно ползотворно сътрудничество между операторите на преносни системи в Централна и Източна Европа. Вярваме, че докладът ще се утвърди като ценен източник на информация за заинтересованите страни и ще подкрепя инвестиционното планиране и изпълнение, катогарантира изграждането на подходяща газова инфраструктура между страните от ЦИЕ с оглед създаването на гъвкав и диверсифициран регионален пазар.

 Операторите на преносни системи от региона постоянно се стремят към повишаване на ползите на Плана за ЦИЕ за заинтересованите страни. Всички заинтересовани страни са любезно поканени да представят своите коментари по доклада по време на публичната дискусия, открита днес, а също и по време на семинара, организиран от ENTSOG във Виена, насрочен за 26 юни 2014 г. Писмените коментари по Регионалния план за ЦИЕ трябва да бъдат представени в срок до 13 юни на следния имейл адрес: cee.grip@gaz-system.pl.

Регионалният план за ЦИЕ за периода 2014-2023 г. и приложенията към него може да намерите за изтегляне на Интернет страницата на ENTSOG (линк) и на Интернет сайтовете на ОПС, участвали в изготвянето му.

 

Редакционни бележки:

За целите на Регионалния инвестиционен план регионът на ЦИЕ включва:

-         10 страни: Австрия, България, Хърватска, Чешка Република, Германия, Унгария, Полша, Румъния, Словения, Словакия.

-         18 ОПС: BOG GmbH, TAG GmbH, GAS CONNECT AUSTRIA GmbH (Австрия), Bulgartransgaz EAD (България), Plinacro d.o.o. (Хърватска), NET4GAS, s.r.o. (Чешка Република), Gasunie Deutschland Transport Services GmbH, Gasunie Ostseeanbindungsleitung GmbH, GRTgaz Deutschland GmbH, ONTRAS Gastransport GmbH, Open Grid Europe GmbH, GASCADE Gastransport GmbH, terranets bw GmbH (Германия), FGSZ Ltd. (Унгария), GAZ-SYSTEM S.A. (Полша), Transgaz SA. (Румъния), PLINOVODI d.o.o. (Словения), Eustream, a.s. (Словакия).