СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост (ЗДС), „Булгартрансгаз“ ЕАД - Инвеститор на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница”, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнати имоти, че обезщетенията, определени в Решение № 116/20.02.2020 г. на Министерски съвет на Република България, са внесени в „Първа Инвестиционна Банка“ АД.

Началната дата за изплащане на определените парични обезщетения за имотите, за които отчуждителният акт e влязъл в законна сила, е 12.05.2020 г.

В срок до един месец от началната дата за изпащане на обезщетенията заинтересованите лица следва да подадат Заявление до Изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД, в което е посочен номер и местонахождение на имота, който се отчуждава, банка и банкова сметка по която да бъде изплатено обезщетението, с приложени следните необходими документи:

  1. Документ за собственост, вписан в Агенция по вписвания – решение на поземлена комисия или общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба и документа, въз основа на който е извършена делбата или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота, придружен от скицата към негоофициално заверен препис или нотариално заверено копие.

 

Забележка: Представените решения на поземлени комисии или общински служби по земеделие, както и съдебни решения, трябва да бъдат с печат, удостоверяващ, че решението е влязло в сила и удостоверение, че не е изменяно и отменяно.

 

  1. Актуална скица на имота – оригинал (при разлика в номерацията по документ за собственост, номер в РМС и скица, следва да се приложи и удостоверение за идентичност на имота, а в някои случаи и комбинирана скица).

 

  1. Актуално удостоверение за наследници (ако имотът е наследствен) – оригинал.

 

  1. Актуално удостоверение за тежести върху имота, съдържащо справка по партидата на имота, за срок от момента на издаване на документа за собственост или за десет годишен период, предхождащ горепосоченото РМС – оригинал (издава се от Агенция по вписвания, където в молбата се прилагат всички документи за собственост - от първия документ за собственост, до последния, при наследство - и удостоверения за наследници).

 

  1. Пълномощно (пълномощни) с нотариална заверка на подписите – оригинал (в случаите, когато имотът е наследствен /съсобствен/ и сумата ще се изплати на един от наследниците или на друго, определено от тях лице).

 

  1. Нотариално заверена клетвена декларация за наследствените квоти (в случаите, когато имотът е наследствен /съсобствен/ и не е упълномощено едно лице, на което да бъде изплатена сумата) – оригинал.

 

  1.  Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната банка, по която да бъдат преведени средствата.

 

  1. Удостоверение за семейно положение, (когато имотът е придобит в резултат на разпоредителна сделка – покупко-продажба, замяна и др.) от което да е видно какво е било семейното положение на собственика (съсобствениците) към датата на придобиване на имота. (Удостоверението се издава от служба ЕСГРАОН към района по адресна регистрация).

 

За такива имоти, придобити по време на брак, се прилагат:

- Удостоверение за сключен граждански брак;

- Пълномощно от съпруга/съпругата, за получаване на обезщетението.

 

  1. Когато за имота е извършена разпоредителна сделка след датата на отчуждаване, към преписката се прилага нотариално заверена декларация, както следва:

 

- В случаите, когато документите се подават от собственика на имота към момента на отчуждаването, декларацията се попълва от приобретателя по разпоредителната сделка.

 

- В случаите, когато документите се подават от страната приобретател на имота по разпоредителната сделка, извършена след датата на отчуждаването, декларацията се попълва от собственика на имота към момента на отчуждаването.

 

В случай на необходимост, може да се наложи представяне и на други документи.

 

Заявлението с приложените документи, може да изпращате и по пощата с обратна разписка на адрес:

 

„Булгартрансгаз“ ЕАД

бул. „Панчо Владигеров“ № 66

гр. София 1336

За допълнителна информация на телефон: 02/939 6439 или 02/939 6434.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на това съобщение, в съответствие с чл. 39а от ЗДС, правоимащите лица могат да получат полагащото им се обезщетение от Областния управител на област Велико Търново.