Във връзка с изпълнението на планово техническо обслужване и профилактични дейности на приемен терминал Къйкьой на вход в Турция в периода 23.06.2020 г. – 28.06.2020 г. доставките на природен газ през точката Странджа 2/Малкочлар са преустановени. Прекъсването се извършва съгласно годишните ремонтни програми на съседните газопреносни оператори.

През последните години „Булгартрансгаз“ ЕАД работи целенасочено за диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ за България. В резултат на тези усилия беше увеличен капацитетът на точките Кулата/Сидирокастро (Гърция) до 6,1 млн. м3/ден и Русе/Гюргево (Румъния) до 2,5 млн. м3/ден. В допълнение към възможностите за диверсификация чрез доставка от алтернативни източници, повишаването на капацитетите на съществуващите точки на междусистемно свързване с Гърция и Румъния гарантира сигурността на доставките за потребителите в България и региона.

За периода на техническо обслужване на приемния терминал в Турция „Булгартрансгаз“ ЕАД е осигурил необходимия капацитет за доставки на природен газ за Република България чрез реверсивните връзки на българската газопреносна система с Гърция (Кулата/Сидирокастро) и Румъния (Кардам/Негру Вода 1 и Русе/Гюргево). Това се отнася включително за количествата, планирани за нагнетяване в подземното газово хранилище „Чирен“.

Цялостната политика на дружеството за диверсификация посредством увеличаване на съществуващите капацитети и изграждане на нова инфраструктура позволява и  гарантиране на непрекъснатост на доставките на природен газ, както при подобни планови дейности, така и при възникване на извънредни ситуации.

В Таблица 1 са представени количествата природен газ, планирани за физическа доставка за нуждите на Република България, по съответните маршрути и входни точки към газопреносната система на “Булгартрансгаз” ЕАД за 23.06.2020 г.:

Таблица 1

Име на точката

Посока

Количества планирани за доставка

m3 (20°C)

Кардам/Негру Вода 1

Румъния - България

3 619 721

Русе/Гюргево

Румъния - България

796 314

Кулата/Сидирокастро

Гърция - България

3 912 296

При промяна на потреблението на природен газ в Република България, за ползвателите на газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД е осигурен капацитет за пренос на допълнителни количества в тези точки на междусистемно свързване и възможност за подаване на коригиращи заявки на всеки час.