На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., изм. и доп. ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.)

„БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, бул. ”Панчо Владигеров” № 66, София 1336, п.к. 3, ж.к. ”Люлин” 2

/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

съобщава

на засегнатото население, че има Изменение на инвестиционно предложение за „Преносен газопровод до гр.Свищов“.

За контакти:     Николай Тотев

                        тел.: 02/939 6109; факс: 02/939 6479;dsm:0889 062 660

                        e-mail: Nikolay.Totev@bulgartransgaz.bg  

                        Петя Богатинова

                         тел.: 02/939 6262; факс: 02/925 00 63;

                        e-mail: Petia.Bogatinova@bulgartransgaz.bg

Писмени становища и мнения се приемат в Министерство на околната среда и водите, 1000 София, бул. „Кн. М. Луиза“ №22.