Уважаеми партньори,

Уведомяваме Ви, че във връзка със задължения по Регламент (ЕС) № 2017/459 за установяване на Мрежов кодекс относно механизмите за разпределение на капацитет в газопреносни системи, „Булгартрансгаз“ ЕАД ще проведе процедура по разпределение на годишни капацитетни продукти за следващите 5 години, посредством RBP съгласно стандартния тръжен календар на ENTSOG, а именно на 06.07.2020 г. за твърди продукти, съответно на 20.07.2020 г. за прекъсваеми продукти, 10.00 ч. местно време (07.00 UTC).

Твърдите годишни капацитетни продукти за точките на междусистемно свързване, както и за Трансферна точка между НГПМ и ГМТП, които ще бъдат предложени в процедурите на 06.07.2020 г. са представени в таблиците по-долу.

Относно предлагането на годишни прекъсваеми продукти, същите ще бъдат определени след като се разпредели твърдия капацитет на годишния търг, но преди да е започнал търгът за твърд капацитет с по-кратка продължителност по изискванията на чл. 32, § 9 от Регламент (ЕС) 2017/459. Съгласно т. 9 от преамбюла на Регламент (ЕС) 2017/459, прекъсваем капацитет не се предлага, ако има наличен свободен твърд капацитет.

Name of the point

Direction

2020-2021

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

kWh/d

kWh/d

kWh/d

kWh/d

kWh/d

Negru Voda 1/Kardam

RO-BG

192 950 691

192 950 691

192 950 691

192 950 691

192 950 691

Negru Voda 1/Kardam

BG-RO

109 497 459

109 497 459

109 497 459

109 497 459

109 497 459

Strandzha 2/Malkoclar

TR-BG

228 902 200

0

0

0

0

Ruse- Gurgiu

RO-BG

23 903 280

24 263 280

24 263 280

24 263 280

24 263 280

Ruse- Gurgiu

BG-RO

23 840 719

23 840 719

23 840 719

23 840 719

23 840 719

Kulata/Sidirokastron

GR-BG

58 343 490

58 343 490

58 343 490

58 343 490

58 343 490

Kulata/Sidirokastron

BG-GR

0*

0*

0*

0*

0*

IP Zaychar - Kireevo**

BG-RS

59 791 500

42 750 000

42 750 000

42 750 000

42 750 000

IP Zaychar - Kireevo**  

RS-BG

18 990 000

303 840 000

303 840 000

303 840 000

303 840 000


* Свободният капацитет на Kulata/Sidirokastron съответно 8 694 447 kWh/d ще бъде предложен като краткосрочни продукти с оглед на изискванията по чл. 8, §6 и § 7 - 10% от съществуващия технически капацитет да бъде заделен за краткосрочни продукти и ако наличният капацитет е по-малък от дела на подлежащия за заделяне, се заделя целият наличен капацитет, като се предлага като краткосрочен продукт не по-рано от първия ежегоден търг за тримесечен капацитет, съгласно календара на ENTSOG.

** Предлага се като годишен капацитетен продукт от газова година 2020 - 2021, като периода на използваемост за първата година ще е от 01.01.2021 – 01.10.2021 г.

 Годишни капацитетни продукти на вътрешни точки за междусистемно свързване (Трансферна точка)

 

Газова година

 

Годишен капацитетен продукт

(в посока GTNTT >NGTN)

kWh/d

Годишен капацитетен продукт

(в посока NGTN > GTNTT)

kWh/d

2020-2021

290 613 150

19 056 600

2021-2022

290 613 150

19 056 600

2022-2023

290 613 150

19 056 600

2023-2024

290 613 150

19 056 600

2024-2025

290 613 150

19 056 600


Обявените от „Булгартрансгаз” ЕАД  твърди капацитетни продукти ще преминат през процедура по групиране по чл. 19, §1 на Регламента. При невъзможност да се осигури групирането на Платформата на твърдите капацитетни продукти, както и при наличие на разлики между техническите и групираните капацитети, тези капацитети ще се предлагат като негрупирани капацитетни продукти (осигуряващи капацитет на съответната точка на междусистемно свързване само в газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз“ ЕАД).

Моля обърнете внимание, че капацитетът на Трансферна точка се разпределя на принципа на групиран продукт (ползвателя получава капацитет от двете страни на точката), независимо, че на RBP е обозначен като негрупиран по технически причини.

Обръщаме внимание на заинтересованите лица, които не са регистрирани като ползватели на газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, че съгласно чл.10а от Правилата за достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ, в сила от 27.12.2016 г., следва да подадат заявление за достъп, заедно със следните документи:

-извлечение от търговския регистър в страната на заявителя, доказващ актуалния правен статус на заявителя;

-извлечение от търговския регистър или друг компетентен орган съгласно националното законодателство, доказващ, че заявителят не се намира  в производство по несъстоятелност и че не е обявен в ликвидация или в несъстоятелност.

Образец на заявлението може да намерите тук.

Заявлението заедно с придружаващите го документи може да бъде подавано по всяко време в рамките на работните дни – лично, с препоръчана поща или по куриер, в централно управление на Булгартрансгаз ЕАД, гр. София, ж.к. Люлин 2, бул. Панчо Владигеров №66, или по електронен път на следния адрес:

access@bulgartransgaz.bg

Процедурите по разпределение на годишните, тримесечните, месечните, дневните и в рамките на деня капацитетни продукти ще бъдат извършвани съобразно времевите графици, определени в аукционния календар на ENTSOG, който можете да намерите на следния линк:

https://www.entsog.eu/capacity-allocation-mechanisms-nc#cam-nc-early-implementation-documents-and-auction-calendar