Наредба № 16 за сервитутите на енергийните обекти (обн. ДВ, бр.88 от 8 октомври 2004 г.; посл. изм.и доп. бр. 75 от 29.09.2015 г.)

NAREDBA_16_ot_9062004_g_za_servitutite_na_energijnite_obekti

Наредба № 2 от 19 март 2013 г. за регулиране на цените на природния газ в сила от 05.04.2013 г. (обн. ДВ. бр. 33 от 05.04.2013 г.; посл. доп., бр. 52 от 22.06.2018г.)

NAREDBA_2_ot_19032013_g_za_regulirane_na_cenite_na_prirodniq_gaz

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (обн. ДВ, бр. 37 от 4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г.; посл. изм. и доп. бр. 90 от 15.11.2016 г.)

NAREDBA_2_ot_22032004_g_za_minimalnite_iziskvaniq_za_zdravoslovni_i_bezopasni_usloviq_na_trud_pri_iz

Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г; посл. изм. и доп. бр. 8

NAREDBA_2_ot_31072003_g_za_vyvejdane_v_eksploataciq_na_stroejite_v_Republika_Bylgariq_i_minimalni_ga

Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (обн. ДВ, бр. 33 от 05.04.2013 г.; посл. изм. и доп. бр. 52 от 22.06.2018 г.)

NAREDBA_3_ot_21032013_g_za_licenzirane_na_dejnostite_v_energetikata

Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от15.08.2003 г.; посл. изм. бр. 56 от 11.07.2017 г., в сила от 11.07.2017)

NAREDBA_3_ot_31072003_g_za_systavqne_na_aktove_i_protokoli_po_vreme_na_stroitelstvoto

Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (обн. ДВ, бр. 107 от 7.12.2004 г., в сила от 7.12.2004 г.; посл

NAREDBA_6_ot_25112004_g_za_tehniceski_pravila_i_normativi_za_proektirane_izgrajdane_i_polzvane_na_ob

Наредба №4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (обн. ДВ, бр. 105 от 06.12.2013 г.; посл. изм. бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 04.10.2016 г.) и Наредба №4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопрено

NAREDBA_4_ot_5112013_g_za_prisyedinqvane_kym_gazoprenosnite_i_gazorazpredelitelnite_mreji

NAREDBA_4_ot_5112013_g_za_prisyedinqvane_kym_gazoprenosnite_i_gazorazpredelitelnite_mreji_2019

План за действие при извънредни ситуации, Превантивен план за действие и Оценка на риска, съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета

План за действие при извънредни ситуации

Превантивен план за действие

Оценка на риска

Правила за балансиране на пазара на природен газ (обн., ДВ бр. 57 от 19.07.2019 г., в сила от 19.07.2019 г.)

Balancing _Rules_BG