Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи, за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ (утвърдени с Решение на ДКЕВР № П-1 от 14.03.2013 г.,изм. и доп., бр. 59 от 4.08.2015 г., в сила от 4.08.2015 г.

PRAVILA_za_predostavqne_na_dostyp_do_gazoprenosnite_iili_gazorazpredelitelnite_mreji_i_za_dostyp_do_

Правила за търговия с природен газ (изм. и доп. ДВ бр. 57 от 19.07.2019 г., в сила от 19.07.2019 г.)

Trading_Rules_BG

Правила за управление и технически правила на газопреносните мрежи (обн., ДВ, бр. 77 от 3.09.2013 г.)

PRAVILA_za_upravlenie_i_tehniceski_pravila_na_gazoprenosnite_mreji

Процедури за управление на претоварването в случай на договорно претоварване (oбн., ДВ, бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)

Процудура за управление на претоварването

Решение № ВМ-1 от 29.09.2015 г. относно, одобрение на доклад на „Булгартрансгаз“ ЕАД, за прилагане на временни мерки по Регламент (ЕС) № 312/2014 на Европейската комисия от 26 март 2014 година за установяване на Мрежов кодекс за балансиране на газопреносн

Решение_vm-1_15