UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

UMM_BTG-GTNTT_20191917-20_002

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2019-09-20T11:00:00+03:00

Начало на събитието

2019-09-17T07:00:00+03:00

Край на събитието

2019-09-20T07:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

16685184

Разполагаем капацитет

10570255

Технически капацитет

27255439

Причина за прекъсването

Работи по КС Петрич

Забележка

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 72 часа

Недостъпност на съоръжението: 61 %

Балансова зона

21Y000000000027C

Засегнато съоръжение

Кюстендил/Жидилово (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000137S

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C