ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2024 Г.

Булгартрансгаз ЕАД публикува информация за планираните ремонтни дейности през 2024 г. 

Програмата е налична на Интернет страницата на Булгартрансгаз ЕАД, секция ИНФОРМАЦИОННА ПЛАТФОРМА - > РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО Е ПУБЛИКУВАНА НА ENTSOG TP *

 *Съгласно Насоките на ACER за прилагане на Регламент (ЕС) № 1227/2011, вътрешна информация се оповестява чрез публикуване на Urgent Market Massages (UMMs) на Платформa за оповестяване на вътрешна информация (Inside Information Platforms) утвърдена и регистрирана от ACER.

 

INFORMATION ABOUT THE SCHEDULED MAINTENANCE ACTIVITIES in 2024

Bulgartransgaz has published information about the maintenance program for the calendar year: 2024.

The plan is available on Bulgartransgaz's web-side, section INFORMATION PLATFORM - >MAINTENANCE ACTIVITIES

INFORMATION ABOUT THE EVENT IS PUBLISHED ON ENETSOG TP *

 *According to ACER Guidance on application of Regulation (EU) № 1227/2011, the inside information shall be disclosed by publication of Urgent Market Messages on a Platform for Inside Information Disclosure approved and registered by ACER.