ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

22110121X-BG-A-A0A0A-C001_002

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-11-11T16:17:00+02:00

Начало на събитието

2022-11-01T18:30:00+02:00

Край на събитието

2022-11-11T07:00+02:00

Забележка

В изпълнение на Заповед Министерство на Енергетиката на Република България от 01.11.2022 г. и в съответствие с целите на Регламент (ЕС) 2022/1032 на Европейския парламент и на Съвета от 29 юни 2022 за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1938 и на Регламент (ЕО) 715/2009 относно съхранението на природен газ, „Булгатрансгаз“ ЕАД удължава периода за нагнетяване до 07:00 ч. на 11.11.2022 г. считано от 01.11.2022 г.

В тази връзка се възобновява предлагането на капацитетни продукти „за ден напред“ за нагнетяване (твърд) и добив (виртуален) за периода до 10.11.2022 г. включително чрез платформата за резервиране на капацитет RBP.


В резултат на удължения период за нагнетяване, периода за стабилизиране на ПГХ се измества в периода от 07:00 ч. на 11.11.2022 г. до 07:00 ч. на 21.11.2022 г. Булгартрансгаз“ ЕАД ще предостави прекъсваем капацитет за нагнетяване през периода на стабилизиране, като по този начин се осигурява възможност на ползвателите с вече резервиран капацитет за добив през този период да добият количества от ПГХ до нивото на заявените за нагнетяване количества.

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C