Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
11.12.2014 19.06.2024 20:08:16 Доставка на активна електроенергия високо напрежение 110 кV с координатор на балансираща група Предварително обявление

Отворена