Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
02.03.2016 21.03.2016 17:00:00 Модернизация на НУП Кремиковци 1426101 - Покана

Приключена
01.03.2016 21.03.2016 17:00:00 Анализ в акредитирана лаборатория за определяне окислителна стабилност на турбинни масла 1541302 - Покана

Спряна
24.02.2016 25.03.2016 17:00:00 Алуминиеви сандъци за пренасяне на апаратура, инструменти и др. 1632109 - Покана

Приключена
22.02.2016 25.02.2016 16:00:00 Транспортиране и последващо третиране на опасни отпадъци Покана за представяне на оферта и приложение към нея

Приключена
11.02.2016 10.03.2016 17:00:00 Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на: 1. Строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търговище“ при подводен преход на р. Ана дере в района на км 7,2” 2. Строеж: “Ремонтно-възстановителни работи по трасето на ГО „Търгов 160-006 Публична покана

Приложения към Публичната покана

Приложения към Пълно описание и технически изисквания към предмета на поръчката

Образци за участие

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.05.2016 г.

Договор № 2502 от 11.07.2016 г., публикуван на 12.07.2016 г.

Приключена
22.01.2016 08.02.2016 17:00:00 Охрана и автопатрулна реакция БТГ-ЕИ-Изх.-13 Покана

Приключена
15.01.2016 05.02.2016 17:00:00 Охрана с паник-бутони и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, СЗЕР Ботевград БТГ-ЕБ-Изх.-002 Покана

Приключена
06.01.2016 05.02.2016 17:00:00 Ремонт на тротоар, пътната настилка и склад, на територията на КС “Ихтиман” Обект: КС “Ихтиман” – тротоар, пътна настилка и склад Строеж 1: Ремонт на тротоарна настилка на КС “Ихтиман” Строеж 2: Ремонт на пътна настилка на КС “Ихтиман” Строеж 3: Рем 150-176 Публична покана и приложения към нея

Образци и приложения към публичната покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 07.04.2016 г.

Договор № 2482/21.06.2016 г., публикуван на 22.06.2016 г.

Приключена
11.12.2015 14.01.2016 14:00:00 Покана за изразяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Свищов" 8091-EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Свищов"

8091-EOI-17149 Consultant for design of gas transmission pipeline to Svishtov

Приключена
03.12.2015 12.12.2015 17:00:00 Зимно поддържане и снегопочистване през зимния период 2015 - 2016 г. на ведомствени пътища към КС Кардам и АГРС Добрич 1341001 - Покана

Спряна
19.11.2015 18.12.2015 14:00:00 Покана за изразяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп" EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп"

EOI-17149 Consultant for design of gas transmission pipeline to Panagiurishte and Pirdop

Приключена
12.11.2015 11.12.2015 14:00:00 Покана за заявяване на интерес за Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Разлог и Банско" EOI-17149 Консултант за проектиране на "Преносен газопровод до Разлог и Банско"

EOI-17149 Invitation for expression of interest for Consultant for the design of gas transmission pi

Приключена
04.11.2015 16.11.2015 17:00:00 „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторна апаратура за изпитване на турбинни масла, както и извършване на обучение на специалисти”, разпределена в пет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж и въвеждане 150-162 Публична покана и приложенията към нея

Приключена
19.10.2015 30.10.2015 17:00:00 ГРС “ Шумен ” - Изграждане на метална ограда БТГ-ЕВ-Изх.-344 - Покана

Спряна
28.09.2015 19.10.2015 17:00:00 КС "Вълчи дол" - ремонт на носещите колони на МЦК 1442304 - Покана

Спряна
25.09.2015 09.10.2015 17:00:00 „Проучване, проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж: ”Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на ПК 1236 – 1240 срещу с. Чучулигово, община Петрич” 150-138 Публична покана и приложения към нея

Образци на приложенията към Публичната покана

Приключена
18.09.2015 02.10.2015 17:00:00 Доставка на уреди за диагностика на електрохимична защита 150-093 Публична покана и приложенията към нея

Приключена
25.03.2015 08.04.2015 17:00:00 BTG-24-00-1410 INVITATION FOR PARTICIPATION IN COMPETITION BY DOCUMENTS’ SUBMISSION

Приключена
25.03.2015 08.04.2015 17:00:00 Осъществяване на процесуално представителство на „Булгартрансгаз” ЕАД пред Арбитражния съд при Търговско промишлената палата в Цюрих” относно споровете, възникнали във връзка със сключването, изпълнението и тълкуването на Договор № 484/11.02.2009 г., склю БТГ-24-00-1410 покана за представяне на оферти

BTG-24-00-1410 INVITATION FOR PARTICIPATION IN COMPETITION BY DOCUMENTS’ SUBMISSION

Приключена