Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.03.2008 24.05.2024 09:58:16 Покана за представяне на оферти за доставка на един брой Автоматичен резак за пропан-бутан и кислород Покана

Затворена