Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2008 24.05.2024 10:00:04 Калибриране на работни еталони Покана

Затворена
15.07.2008 24.05.2024 10:00:04 Доставка на позициониращо оборудване (GPS) Покана

Затворена
11.07.2008 24.05.2024 10:00:04 Доставка на Манометри бурдонови Покана

Затворена
07.07.2008 24.05.2024 10:00:04 Проектиране на част ”Архитектурна” на обект “Административна сграда на БТРВ - реконструкция и пристройка” - в УПИ - ІІІ, кв. 192 по плана на гр. Ботевград. Покана

Затворена
02.07.2008 24.05.2024 10:00:04 Доставка на кабели Покана

Затворена