Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.07.2009 25.05.2024 20:39:49  “Изработка на работно облекло” покана

Затворена
22.07.2009 25.05.2024 20:39:49  „Доставка на активно мрежово оборудване” „Доставка на пасивно мрежово оборудване и непрекъсваемо захранване” „Доставка на оптично мрежово оборудване” 613401 покана

Затворена
29.05.2009 25.05.2024 20:39:49 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя климатици Покана

Затворена
21.04.2009 25.05.2024 20:39:49 Доставка на един брой термоизолиран контейнер Покана

Затворена
21.04.2009 25.05.2024 20:39:49 Покана за представяне на оферта за доставка на 1 бр. Термоизолиран контейнер Покана

Затворена
31.03.2009 25.05.2024 20:39:49 Измерване на отпадъчни газове, изпускани в атмосферата от неподвижни източници - 10 бр. компресорни агрегати и 3 бр. водогрейни котли на две площадки - КС “Лозенец” и КС “Странджа”, област Ямбол Покана

Затворена
31.03.2009 25.05.2024 20:39:49 Доставка на 1 брой Двигател за УАЗ 2206 Покана

Затворена
31.03.2009 25.05.2024 20:39:49 Доставка с цел доокомплектоване на 1 бр. наличен преносим газов анализатор модел TESTO 350-XL с клетки за измерване концентрацията на сероводород (H2S ) и серен диоксид (SO2) Покана

Затворена
06.03.2009 25.05.2024 20:39:49 Покупка на каски с антифони Покана

Затворена
20.02.2009 25.05.2024 20:39:49 Изработка на работно облекло Покана

Затворена
17.02.2009 25.05.2024 20:39:49 Доставка на електроди Покана

Затворена
10.02.2009 25.05.2024 20:39:49 Абонаментно обслужване на електропроводи 20 кV, изводи захранващи КС Ихтиман Покана

Затворена
10.02.2009 25.05.2024 20:39:49 Абонаментно обслужване на електропроводи 20 кV, изводи захранващи КС Петрич Покана

Затворена
23.01.2009 25.05.2024 20:39:49 Превоз на служители от гр. Варна до гр. Провадия и обратно Покана

Удължаване на срока

Затворена