Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
20.02.2009 29.05.2024 02:30:35 Изработка на работно облекло Покана

Затворена
17.02.2009 29.05.2024 02:30:35 Доставка на електроди Покана

Затворена
10.02.2009 29.05.2024 02:30:35 Абонаментно обслужване на електропроводи 20 кV, изводи захранващи КС Ихтиман Покана

Затворена
10.02.2009 29.05.2024 02:30:35 Абонаментно обслужване на електропроводи 20 кV, изводи захранващи КС Петрич Покана

Затворена