Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
31.03.2009 24.05.2024 10:25:34 Доставка с цел доокомплектоване на 1 бр. наличен преносим газов анализатор модел TESTO 350-XL с клетки за измерване концентрацията на сероводород (H2S ) и серен диоксид (SO2) Покана

Затворена
31.03.2009 24.05.2024 10:25:34 Доставка на 1 брой Двигател за УАЗ 2206 Покана

Затворена
31.03.2009 24.05.2024 10:25:34 Измерване на отпадъчни газове, изпускани в атмосферата от неподвижни източници - 10 бр. компресорни агрегати и 3 бр. водогрейни котли на две площадки - КС “Лозенец” и КС “Странджа”, област Ямбол Покана

Затворена
06.03.2009 24.05.2024 10:25:34 Покупка на каски с антифони Покана

Затворена