Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.05.2009 24.05.2024 10:26:55 Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на два броя климатици Покана

Затворена