Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
08.03.2010 22.05.2024 12:14:59 Доставка на перилни и почистващи препарати. Доставка на минерална вода - ПГХ- Чирен БТГ-85

Затворена