Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
25.05.2010 24.05.2024 11:04:28 Абонаментно обслужване на ел.проводи 20 кV, захранващи КС Петрич БТГ-136

Затворена
25.05.2010 24.05.2024 11:04:28 Абонаментно обслужване на ел.проводи 20 кV, захранващи КС Ихтиман БТГ-135

Затворена