Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.12.2013 15.01.2014 17:00:00 Доставка и монтаж на климатици 130-030 Публична покана

Блокирана
30.12.2013 20.01.2014 17:00:00 Доставка на лични предпазни средства 130-196 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
06.12.2013 17.12.2013 17:00:00 Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-189 Публична покана

Затворена
04.12.2013 18.12.2013 17:00:00 Откриване и администриране на депозити в лева, евро и/или щатски долари Покана за представяне на оферта

Затворена
21.11.2013 28.11.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Североизточен експлоатационен район “Вълчи дол”, гр. Вълчи дол, област Варна; КС „Кардам” 1 и 2, землище на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добрич и КС „Провадия”, с. Кривня, община 130-080 Публична покана

Затворена
21.11.2013 28.11.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Югозападен експлоатационен район “Ихтиман”, с. Стамболово, област Софийска; КС „Петрич”, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевградска и Складова база „Яна”, с. Яна, община Креми 130-074 Публична покана

Затворена
21.11.2013 28.11.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Северозападен експлоатационен район “Ботевград” и Ремонтна база „Ботевград”, гр. Ботевград, област Софийска; Структурно звено ПГХ “Чирен”, с. Чирен, община Враца, област Враца и КС „Полски Се 130-079 Публична покана

Затворена
21.11.2013 28.11.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Югоизточен експлоатационен район “Стара Загора”, с. Загоре, област Стара Загора, КС „Лозенец” с. Ветрино, община Стралджа, област Ямбол и КС „Странджа” с. Горска Поляна, община Болярово, обла 130-078 Публична покана

Затворена
13.11.2013 20.11.2013 17:00:00 Доставка на ел. двигатели 130-173 Публична покана

Затворена
13.11.2013 25.11.2013 17:00:00 Доставка на платки 130-130 Публична покана

Блокирана
11.11.2013 25.11.2013 17:00:00 Доставка на природен газ за технологични нужди. Покана за доставка на газ

Invitation to tender for natural gas supply

Приложение 1

Annex 1

Приложение 2

Annex 2

Приложение 4

Annex 4

Проект на договор за доставка

Supply contract

Приложение 1 ПД

Annex 1 SC

Приложение 2 ПД

Annex 2 SC

Приложение 3 ПД

Annex 3 SC

Приложение 4 ПД

Annex 4 SC

Приложение 5 ПД

Annex 5 SC

Блокирана
30.10.2013 06.11.2013 17:00:00 Доставка на минерална и трапезна вода за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-166 Публична покана

Затворена
28.10.2013 07.11.2013 17:00:00 Изготвяне на печатни рекламни материали на „Булгартрансгаз” ЕАД за 2014 г., разпределена в пет позиции, както следва: Позиция №1 “Луксозен комплект”; Позиция №2 “Стенен работен календар”; Позиция №3 “Работен календар бележник”; Позиция №4 “Папки”; По 130-158 Публична покана

Затворена
21.10.2013 29.10.2013 17:00:00 Транспортиране и последващо оползотворяване и/или обезвреждане на отработен триетиленгликол (ТЕГ) от инсталация за изсушаване на природен газ, находяща се на производствената площадка на “Булгартрансгаз” ЕАД - ПГХ Чирен 130-167 Публична покана

Затворена
10.10.2013 21.10.2013 17:00:00 Доставка на греда за повдигане на тръби и центратори за тръби 130-149 Публична покана

Затворена
07.10.2013 16.10.2013 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане 130-146 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
02.10.2013 11.10.2013 12:00:00 Обследване и анализ на техническото състояние на преходни фланци в системата "колонна глава- фонтанна арматура" на 13 броя сондажи на ПГХ Чирен 130-155 Публична покана

Затворена
01.10.2013 11.10.2013 17:00:00 Доставка на ел. двигатели 130-098 Публична покана

Затворена
26.09.2013 07.10.2013 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2013 г. 130-115 Публична покана

Затворена
19.09.2013 27.09.2013 17:00:00 "Доставка на канцеларски материали и хартия", разделена на две позиции: Позиция №1: Доставка на канцеларски материали, Позиция №2: Доставка на хартия за копирни машини и лазерни принтери. 130-154 Публична покана

Затворена
16.09.2013 27.09.2013 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване и/или обезвреждане на отработен триетиленгликол (ТЕГ) от инсталация за изсушаване на природен газ, находяща се на производствената площадка на "Булгартрансгаз" ЕАД - ПГХ Чирен 24-00-3533 Покана

Затворена
26.08.2013 12.07.2013 17:00:00 Прекъсвач триполюсен НН /Iн - 630А/ 1352306 Покана

Затворена
23.08.2013 05.09.2013 17:00:00 Доставка на комплект уреди за ремонт на оптични кабели 130-132 Публична покана

130-132 Публична покана

Затворена
19.08.2013 26.08.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Североизточен експлоатационен район "Вълчи Дол", гр. Вълчи Дол, област Варна; КС "Кардам" 1 и 2, землище на с. Йовково, община Генерал Тошево, област Добр 130-082 Публична покана

130-082 Публична покана

Затворена
19.08.2013 26.08.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Северозападен експлоатационен район "Ботевград" и Ремонтна база "Ботевград", гр. Ботевград, област Софийска; Структурно звено ПГХ "Чирен", с. Чирен, общин 130-081 Публична покана

130-081 Публична покана

Затворена
19.08.2013 26.08.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Югоизточен експлоатационен район "Стара Загора", с. Загоре, област Стара Загора; КС "Лозенец", с. Ветрино, община Стралджа, област Ямбол и КС "Странджа", 130-077 Публична покана

130-077 Публична покана

Затворена
19.08.2013 26.08.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Югозападен експлоатационен район "Ихтиман", с. Стамболово, област Софийска; КС "Петрич", землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевградска и Скла 130-076 Публична покана

130-076 Публична покана

Затворена
16.08.2013 24.05.2024 10:09:11 Компактно въздушно набивно устройство 1331414 Покана

Затворена
15.08.2013 28.08.2013 17:00:00 Възстановяване антикорозионното покритие на съоръжения и конструкции в КС Провадия 1341302 Покана

Затворена
14.08.2013 30.08.2013 17:00:00 Автоматично зарядно-стартерно устройство 1355607 Покана

Затворена
14.08.2013 30.08.2013 17:00:00 Възстановяване на електрохимична защита на Транзитен газопровод 1341002 Покана

Затворена
13.08.2013 03.09.2013 17:00:00 КС "Вълчи Дол"- ремонт на котелно помещение 130-141 Публична покана

130-141 Публична покана

Затворена
12.08.2013 22.08.2013 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) в "Булгартрансгаз" ЕАД  130-144 Публична покана

130-144 Публична покана

Затворена
12.08.2013 22.08.2013 17:00:00 Доставка на манометри  130-123 Публична покана

130-123 Публична покана

Затворена
07.08.2013 04.09.2013 17:00:00 Изпълнение на ремонтни дейности на обекти към експлоатационен район "Вълчи дол" на "Булгартрансгаз" ЕАД, в т.ч.: І-ва позиция: Ремонт сградата на „ЛЕС” в КС „Вълчи дол”; ІІ-ра позиция: Ремонт на 130-050 Публична покана

Отговор на въпрос

130-050 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
01.08.2013 31.08.2013 17:00:00 Доставка на листова ламарина с размери 2000 х 4000 – б = 100 мм, Марка стомани: Ст 20; (St 37; S 355), (спокойна или полуспокойна стомана) 1352201 Покана

Затворена
01.08.2013 23.08.2013 17:00:00 Доставка на резервен комплект за регулатор "Тартарини" 1355614 Покана

Затворена
01.08.2013 05.09.2013 17:00:00 ПГХ "Чирен" - Ремонт на съществуваща ограда  130-028 Публична покана

Отговор на въпрос

130-028 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
29.07.2013 16.08.2013 17:00:00 Закупуване на калибратор за I и U 1331408 Покана

Затворена
24.07.2013 05.08.2013 17:00:00 Обследване и анализ на техническото състояние на преходни фланци в системата “колонна глава – фонтанна арматура” на 13 броя сондажи на ПГХ Чирен  130-016 Публична покана

130-016 Публична покана

Затворена
24.07.2013 05.08.2013 17:00:00 “Доставка на кабели и муфи”, разпределена в четири позиции, както следва: Позиция №1 “Доставка на муфи”; Позиция №2 “Доставка на кабел магистрален”; Позиция №3 “Доставка на медни каб 130-104 Публична покана

130-104 Публична покана

Затворена
23.07.2013 02.08.2013 17:00:00 Доставка на оптично оборудване за изграждане на WAN 10/100/1 Gbit с дистанционно наблюдение и управление  130-129 Публична покана

130-129 Публична покана

Затворена
22.07.2013 22.07.2013 01:00:00 Доставка на резервен комплект за регулатор "Тартарини" 1355614 Пеблична покана

1355614 Пеблична покана

Затворена
22.07.2013 22.07.2013 00:00:00 Доставка на крайни изключватели 1355606 Покана

1355606 Покана

Затворена
22.07.2013 02.08.2013 17:00:00 Доставка на трансмитер Siemens Покана

Затворена
22.07.2013 05.08.2013 17:00:00 Мултифункционални устройства 1335601 Покана

Затворена
18.07.2013 09.08.2013 17:00:00 Резервни части по списък за сървъри Dell PowerEdge 2600 1355602 Покана

Затворена
18.07.2013 10.08.2013 16:00:00 Резервни глидери за отоплителни котли, окомплектовани с нипели 1355609 Покана

Затворена
18.07.2013 30.07.2013 17:00:00 Доставка на батерии за UPS 1355603 Покана

Затворена
11.07.2013 19.07.2013 17:00:00 Доставка на оригинални, нерециклирани консумативи за принтери, факс-апарати и размножителни машини 130-117 Публична покана

130-117 Публична покана

Затворена
08.07.2013 22.07.2013 17:00:00 Доставка на резервен комплект за регулатор "Тартарини" 1355614 Покана

Блокирана
08.07.2013 22.07.2013 17:00:00 Доставка на крайни изключватели Покана

Затворена
02.07.2013 11.07.2013 12:00:00 Доставка на софтуер за виртуализация (VMware vSphere) 130-094 Публична покана

130-094 Публична покана

Затворена
02.07.2013 11.07.2013 17:00:00 “Доставка на устройства за изграждане на безжична свързаност”, разпределена в две позиции, както следва: Позиция 1 “Доставка на устройства за изграждане на WiFi LAN”; Позиция 2 “Доставка на устройств 130-091 Публична покана

130-091 Публична покана

Затворена
02.07.2013 12.07.2013 17:00:00 „Доставка на уреди за ултразвукова диагностика”, с две позиции: Позиция № 1 - доставка на ултразвуков дебеломер, ултразвуков детектор на нехерметичности и на осезател за ултразвуков контрол; Позиция 130-055 Публична покана

130-055 Публична покана

Затворена
02.07.2013 12.07.2013 17:00:00 Регулиране на провеси на електропровод 110 kV    130-108 Публична покана

 130-108 Публична покана

Затворена
02.07.2013 12.07.2013 17:00:00 Доставка на платки  130-130 Публична покана

130-130 Публична покана

Затворена
02.07.2013 11.07.2013 17:00:00 Доставка на софтуер за виртуализация (VMware vSphere)  130-094 Публична покана

130-094 Публична покана

Затворена
01.07.2013 08.07.2013 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 130-124 Публична покана

130-124 Публична покана

Затворена
28.06.2013 12.07.2013 17:00:00 Трифазен генератор 1332301 Покана

Затворена
28.06.2013 12.07.2013 00:00:00 Трифазен генератор 1332301

1332301

Затворена
28.06.2013 29.07.2013 17:00:00 Текущи ремонти на площадки на линейни кранови възли и очистни съоръжения. І-ва обособена позиция: Възстановяване терена в загражденията на линейни кранови възли и очистни съоръжения на територията на СИЕР „ 130-001 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1686, публикувано на 30.10.2014 г.

130-001 Публична покана

Отговор на въпрос

Плащане по Договор № 1686, публикувано на 30.10.2014 г.

Затворена
24.06.2013 10.07.2013 17:00:00 “Очистни съоръжения ГО Русе ” - Изграждане на площадка и метална ограда 1022306 Покана

Затворена
19.06.2013 17.07.2013 17:00:00 КС „Вълчи дол” - Ремонт на котелно помещение 130-010 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
14.06.2013 24.05.2024 10:09:11 Доставка на работен кош за повдигане на хора Покана

Затворена
13.06.2013 24.06.2013 17:00:00 Доставка на газхроматограф 130-099 Публична покана

Затворена
04.06.2013 11.06.2013 17:00:00 Изкупуване и последващо третиране и обезвреждане на опасен отпадък (отработени масла) Покана

Затворена
03.06.2013 07.06.2013 17:00:00 Превоз на персонал от гр. Варна до гр. Провадия и от гр. Провадия до гр. Варна 1341301 Покана

Затворена
27.05.2013 05.06.2013 17:00:00 Доставка на офис контейнери 130-111 Публична покана

Затворена
21.05.2013 30.05.2013 17:00:00 Денонощна невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на УВЦ „Република”, к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна  130-112 Публична покана

Затворена
17.05.2013 27.05.2013 17:00:00 Доставка на автономни захранвания със соларни панели  130-106 Публична покана

Затворена
13.05.2013 22.05.2013 17:00:00 Доставка на датчици, разпределена в 5 (пет) позиции, както следва: Позиция №1 - датчик за метан ДМФ-3 за система “ГАЗ.3”; Позиция №2 - блок за захранване и сигнализация за система “ГАЗ.3”; 130-059 Публична покана

Затворена
07.05.2013 20.05.2013 17:00:00 Доставка на инструменти  130-095 Публична Покана

Затворена
30.04.2013 13.05.2013 17:00:00 Доставка на алуминиево скеле и метални платна за осигуряване на изкопи  130-083 Публична покана

Затворена
30.04.2013 17.05.2013 17:00:00 Извършване на дефектация и ремонт на MMO 110kV на въвод "Долина"  130-042 Публична покана

Затворена
30.04.2013 15.05.2013 17:00:00 Доставка на офис контейнери 130-102 Публична покана

Затворена
29.04.2013 13.05.2013 17:00:00 Обновяване (upgrade) на система за обективен контрол CallRec  130-047 Публична покана

Затворена
26.04.2013 13.05.2013 17:00:00 Денонощна невъоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на УВЦ „Република”, к.к. „Златни пясъци”, гр. Варна”   130-103 Публична покана

Затворена
26.04.2013 30.05.2013 17:00:00 Компресорна станция „Странджа”: Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово - фекални отпадъчни води - проектиране и изграждане на пясъчно - чакълен филтър  130-075 Публична покана

Затворена
24.04.2013 09.05.2013 17:00:00 Доставка на изолационни материали 130-093 Публична покана

Затворена
24.04.2013 10.05.2013 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор и силова турбина от газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА в КС Провадия  130-086 Публична покана

Затворена
19.04.2013 08.05.2013 17:00:00 Подновяване на Software subscription for Check Point Firewall и абонаментна техническа поддръжка за срок от 2 години  130-063 Публична покана

Затворена
18.04.2013 08.05.2013 17:00:00 Техническо обслужване, презареждане и изпитание на носими пожарогасители Покана

Затворена
11.04.2013 22.04.2013 17:00:00 Бластиране на стоманени тръби Ф 355  130-065 Публична покана

Затворена
11.04.2013 22.04.2013 17:00:00 Доставка на GSM апарати  130-088 Публична покана

Затворена
11.04.2013 22.04.2013 17:00:00 Извършване на пробонабиране и физико-химични анализи на води за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД  130-051 Публична покана

Затворена
10.04.2013 22.04.2013 17:00:00 Доставка на офис контейнери   130-072 Публична покана

Затворена
10.04.2013 18.04.2013 17:00:00 Доставка на логически модул за запалителна система "Altronic" CPU 2000 за газомотокомпресор (ГМК)  130-044 Публична покана

Затворена
08.04.2013 19.04.2013 17:00:00 Изпитване на проби от масла за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-024 Публична покана

Затворена
05.04.2013 19.04.2013 17:00:00 Доставка на двигател за УАЗ 3909 Покана

Затворена
04.04.2013 15.04.2013 17:00:00 ПГХ "Чирен"- Данъчен склад за газов кондензат- преустройство на противопожарен водопровод  130-087 Публична покана

Приложение схеми

Отговор на въпрос

Затворена
25.03.2013 03.04.2013 17:00:00 Доставка на двукомпонентно лепило за термосвиваеми маншети  130-064 Публична покана

Затворена
19.03.2013 27.03.2013 17:00:00 Доставка на GSM апарати 130-045 Публична покана

Блокирана
19.03.2013 29.03.2013 17:00:00 Доставка на оптично оборудване за изграждане на WAN 10/100/1 Gbit с дистанционно наблюдение и управление  130-038 Публична покана

Затворена
18.03.2013 28.03.2013 17:00:00 Доставка на изолационни материали 130-031 Публична покана

Затворена
11.03.2013 18.03.2013 17:00:00  Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Северозападен експлоатационен район “Ботевград” и Ремонтна база „Ботевград”, гр. Ботевград, област Софийска 130-052 Публична покана

Затворена
11.03.2013 18.03.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на Структурно звено ПГХ “Чирен”, с. Чирен, община Враца, област Враца 130-057 Публична покана

Затворена
11.03.2013 18.03.2013 17:00:00 Денонощна въоръжена охрана и контрол на пропускателния режим на КС „Полски Сеновец”, с. Полски Тръмбеш, област Велико Търово   130-056 Публична покана

Затворена
07.03.2013 18.03.2013 17:00:00 Доставка на уплътнителна смазка", разпределена в две позиции: Позиция №1 – “Доставка на синтетична уплътнителна смазка” Позиция №2 – “Доставка на синтетична кондензатоустойчива биоразградима упл 130-033 Публична покана

Затворена
06.03.2013 15.03.2013 17:00:00 Избор на адвокати и/или адвокатски дружества за предоставяне на юридически услуги, за проучване, правен анализ и оценка на споровете, възникнали във връзка със сключването, изпълнението и тълкуването на Договор № 484/1 130-049 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
26.02.2013 07.03.2013 17:00:00 Доставка на датчици БТГ-24-00-753 Покана

Затворена
21.02.2013 04.03.2013 17:00:00 Осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служители на "Булгартрансгаз" ЕАД 130-027 Публична покана

Затворена
21.02.2013 04.03.2013 17:00:00 Доставка на запалителни свещи за газомотокомпресор (ГМК) 130-019 Публична покана

Затворена
06.02.2013 20.03.2013 17:00:00 Доставка на листова ламарина с размери 2000х4000      d=100 мм Ст.20 1352201 Покана

Затворена
06.02.2013 20.03.2013 17:00:00 Доставка на електроди 1352504  Покана

Затворена
06.02.2013 20.03.2013 17:00:00 Доставка на получерупка - 2 бр. 1352202 Покана

Затворена
04.02.2013 18.02.2013 12:00:00 Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-006 Публична покана

Затворена
01.02.2013 01.02.2013 17:00:00 Сертифициране на изпълнителски персонал по заваряване на метални съединения Покана

Затворена
16.01.2013 12.02.2013 17:00:00 КС Провадия - Ремонт на фундаменти под технологични съоръжения 120-178 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена