Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
16.01.2013 12.02.2013 17:00:00 КС Провадия - Ремонт на фундаменти под технологични съоръжения 120-178 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена