Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.10.2013 06.11.2013 17:00:00 Доставка на минерална и трапезна вода за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-166 Публична покана

Затворена
28.10.2013 07.11.2013 17:00:00 Изготвяне на печатни рекламни материали на „Булгартрансгаз” ЕАД за 2014 г., разпределена в пет позиции, както следва: Позиция №1 “Луксозен комплект”; Позиция №2 “Стенен работен календар”; Позиция №3 “Работен календар бележник”; Позиция №4 “Папки”; По 130-158 Публична покана

Затворена
21.10.2013 29.10.2013 17:00:00 Транспортиране и последващо оползотворяване и/или обезвреждане на отработен триетиленгликол (ТЕГ) от инсталация за изсушаване на природен газ, находяща се на производствената площадка на “Булгартрансгаз” ЕАД - ПГХ Чирен 130-167 Публична покана

Затворена
10.10.2013 21.10.2013 17:00:00 Доставка на греда за повдигане на тръби и центратори за тръби 130-149 Публична покана

Затворена
07.10.2013 16.10.2013 17:00:00 Доставка на регулатори на налягане 130-146 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
02.10.2013 11.10.2013 12:00:00 Обследване и анализ на техническото състояние на преходни фланци в системата "колонна глава- фонтанна арматура" на 13 броя сондажи на ПГХ Чирен 130-155 Публична покана

Затворена
01.10.2013 11.10.2013 17:00:00 Доставка на ел. двигатели 130-098 Публична покана

Затворена