Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
30.12.2013 15.01.2014 17:00:00 Доставка и монтаж на климатици 130-030 Публична покана

Блокирана
30.12.2013 20.01.2014 17:00:00 Доставка на лични предпазни средства 130-196 Публична покана

Отговор на въпрос

Затворена
06.12.2013 17.12.2013 17:00:00 Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на “Булгартрансгаз” ЕАД 130-189 Публична покана

Затворена
04.12.2013 18.12.2013 17:00:00 Откриване и администриране на депозити в лева, евро и/или щатски долари Покана за представяне на оферта

Затворена