Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
26.09.2013 07.10.2013 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишните финансови отчети на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2013 г. 130-115 Публична покана

Затворена
19.09.2013 27.09.2013 17:00:00 "Доставка на канцеларски материали и хартия", разделена на две позиции: Позиция №1: Доставка на канцеларски материали, Позиция №2: Доставка на хартия за копирни машини и лазерни принтери. 130-154 Публична покана

Затворена
16.09.2013 27.09.2013 17:00:00 Изкупуване и последващо оползотворяване и/или обезвреждане на отработен триетиленгликол (ТЕГ) от инсталация за изсушаване на природен газ, находяща се на производствената площадка на "Булгартрансгаз" ЕАД - ПГХ Чирен 24-00-3533 Покана

Затворена