Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2014 12.01.2015 17:00:00 Ремонт на силов трансформатор тип ТМ 63/20/0,4 kV 1146010 Втора поръчка

Блокирана
18.12.2014 12.01.2015 17:00:00 Доставка на трансмитери за налягане 140-146 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 30.12.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.01.2015 г.

Договор № 1890 от 04.02.2015 г., публ. на 04.03.2015г.

Информация за изв. плащане по договор № 1890 от 04.02.2015 г., публ. на 24.04.2015г.

Затворена
17.12.2014 07.01.2015 17:00:00 Доставка на минерална и изворна/ трапезна вода за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 140-134 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 20.01.2015 г.

Блокирана
05.12.2014 15.12.2014 17:00:00 Ремонт на силов трансформатор тип ТМ 63/20/0,4 kV 1146010 Покана

Блокирана
04.12.2014 15.12.2014 17:00:00 Одит, абонаментно и сервизно обслужване на телеметричната система на сондажите – ПГХ "Чирен" 140-023 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 10.12.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.12.2014 г.

Договор № 1879 от 15.01.2015 г., публикуван на 19.01.2015 г.

Затворена
26.11.2014 09.12.2014 17:00:00 Електрохидравличен подемник за автомобили с товароподемност 4 тона 1432306 Покана

Затворена
26.11.2014 09.12.2014 17:00:00 „Доставка на коригиращи устройства за обем към разходомери за газ, тип 2(делими)” 140-142 Публична покана и приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.12.2014 г.

Договор № 1874 от 30.12.2014г.,публикуван на 08.01.2015 г.

Информация за извършено плащане и приключване на договор, публикувана на 11.03.2015 г.

Затворена
19.11.2014 28.11.2014 17:00:00 Доставка на сървърни компоненти за съществуващите Blade сървъри 140-024 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 24.11.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.12.2014 г.

Договор № 1868 от 29.12.2014г.,публикуван на 15.01.2015 г.

Информация за извършено плащане и за приключване на договора

Затворена
17.11.2014 01.12.2014 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 140 -125 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 08.01.2015 г.

Договор № 1912/23.02.2015 г., публ. на 10.03.2015 г.

Информация за извършено плащане, публикувано на 01.04.2015 г.

Затворена
11.11.2014 24.11.2014 17:00:00 Доставка на оптични кабели 140-135 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.12.2014 г.

Блокирана
10.11.2014 13.11.2014 12:00:00 Офис обзавеждане 1012302 Покана

Затворена
07.11.2014 18.11.2014 17:00:00 Доставка на комплект уреди за ремонт на оптични кабели 140-138 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.12.2014 г.

Договор № 1867 от 29.12.2014 г., публикуван на 06.01.2015 г.

Информация за извършено плащане и за приключване на договора

Затворена
06.11.2014 18.11.2014 17:00:00 Пароструйка 1431307 Покана

Затворена
06.11.2014 18.11.2014 17:00:00 Компресор за въздух с обем на ресивера 100 литра 1431306 Покана

Затворена
05.11.2014 14.11.2014 17:00:00 Доставка на защитни КИП кутии за преобразуватели на налягане 140-131 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 07.11.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 16.12.2014 г.

Договор № 1866 от 29.12.2014 г., публикуван на 06.01.2015 г.

Информация за извършено плащане и за приключване на договора

Затворена
29.10.2014 14.11.2014 17:00:00 „Доставка на позиционер за регулиращ кран” 140-126 Публична покана и приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.12.2014г.

Блокирана
29.10.2014 11.11.2014 17:00:00 Електрохидравличен подемник за автомобили с товароподемност 4 тона 1261- Покана

Блокирана
28.10.2014 14.11.2014 17:00:00 “Компресорна станция „Странджа”: Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово - фекални отпадъчни води - проектиране и изграждане на пясъчно - чакълен филтър” Договор № 1996/08.05.2015 г., публикуван на 08.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1996, публикувано на 08.04.2016 г.

Затворена
27.10.2014 10.11.2014 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2014 г. и преглед на междинния финансов отчет на дружеството към 30.06.2015 г. 140-101 Публична покана и приложения към нея

Протокол от работа на комисията, публ. на 04.02.2015 г.

Договор № 1906/13.02.2015 г. , публ. на 10.03.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1906/13.02.2015 г., публ. на 16.04.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1906/13.02.2015 г., публ. на 02.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобожд. на гаранцията за изпълнение, публ. на 28.10.2015 г.

Затворена
15.10.2014 27.10.2014 17:00:00 "Възстановяване на електрохимичната защита на Транзитен газопровод в ЮЗЕР Ихтиман. Възстановяване на електрохимичната защита на Магистрален газопровод." 140-094 Публична покана и приложенията към нея

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.12.2014г.

Договор за обществена поръчка и приложения - част 1

Договор за обществена поръчка и приложения - част 2

Плащане 01 по договор № 1916/24.02.2015г. публикувано на 15.07.2015

Затворена
08.10.2014 16.10.2014 11:00:00 Брониран кабел 1227 Покана

Затворена
07.10.2014 10.11.2014 17:00:00 Монтаж на желязорешетъчни антенни мачти на АГРС Септември и ЛК №21 село Росен 1446401 Покана

Затворена
24.09.2014 06.10.2014 17:00:00 Доставка на резервни части за въздушни компресори 140-114 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 22.10.2014 г.

Блокирана
19.09.2014 10.10.2014 17:00:00 Доставка на подемник гаражен 3,5 t 1432128 Покана

Затворена
18.09.2014 29.09.2014 17:00:00 Доставка на средства за първоначално пожарогасене 140-109 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 29.10.2014 г.

Блокирана
12.09.2014 23.09.2014 17:00:00 Изработка и доставка на специално зимно защитно и предпазно облекло за служители на „Булгартрансгаз” ЕАД 140-122 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 21.10.2014 г.

Договор № 1822 от 24.11.2014 г., публикуван на 09.12.2014 г.

Затворена
12.09.2014 23.09.2014 16:00:00 Доставка на уплътнителни смазки и ръчни такаламити, разпределена в четири позиции: Позиция № 1 – Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/; Позиция № 2 – Доставка на мултифункционална синт 140-119 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работа на комисията, публикуван на 20.10.2014 г.

Договор № 1816 от 17.11.2014 г. по позиция № 1, публикуван на 28.11.2014 г.

Договор № 1815 от 17.11.2014 г. по позиции № 2, 3 и 4, публикуван на 28.11.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1816 от 17.11.2014 г., публ. на 07.01.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1815 от 17.11.2014 г., публ. на 21.01.2015 г.

Затворена
12.09.2014 19.09.2014 17:00:00 Доставка на комплект уреди за ремонт на оптични кабели 140-110 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 28.10.2014 г.

Блокирана
12.09.2014 23.09.2014 17:00:00 Ремонт на дефектирали и изработка на нови части (пръстени) за нагнетател НЦВ 6,3В/56. 140-098 Публична покана и приложения.

Протокол от работата на комисията-публикуван на 20.10.2014г.

Сключен договор 1813/11.11.2014г.- публикуван на 12.11.2014г.

Затворена
11.09.2014 18.09.2014 17:00:00 Поддръжка и усъвършенстване на Електронната система за управление на дейностите за инвестиции и поддръжка (ЕСУДИП) в „Булгартрансгаз” ЕАД 140-115 публична покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.09.2014 г.

Договор № 1872/29.12.2014г., публикуван на 09.01.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 05.03.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 12.03.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 30.04.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 26.05.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 03.07.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 23.07.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 28.08.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 01.10.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 03.11.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 04.12.2015 г.

Информация за плащане по договор, публикувано на 04.01.2016 г.

Затворена
11.09.2014 26.09.2014 17:00:00 Процедура за избор на кредитни или финансови институции за предоставяне на финансови услуги "Откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари " и "Откриване и администриране на депозити в лева, евро и/или щатски долари" БТГ-24-00-3400 Покана

Затворена
10.09.2014 30.09.2014 17:00:00 Монтаж на желязорешетъчни антенни мачти на АГРС Септември и ЛК №21 село Росен 1446401 - Покана

Блокирана
02.09.2014 16.09.2014 17:00:00 „Демонтаж, ремонт, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС Вълчи дол” 140-108 Демонтаж, ремонт, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС „Вълчи дол”

Отговор на поставен въпрос.

Протокол от работата на комисия за провеждане на обществена поръчка публикуван на 24.09.2014г.

Сключен договор 1795/28.10.2014г.- публикуван на 29.10.2014г.

Затворена
29.08.2014 10.09.2014 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми 140-112 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 26.09.2014 г.

Договор № 1783 от 09.10.2014 г., публикуван на 07.11.2014 г.

Затворена
25.08.2014 15.09.2014 17:00:00 Разширение на пожароизвестителна инсталация за помещенията на ТСВ 1421401 - Покана

Затворена
22.08.2014 16.09.2014 17:00:00 Проектиране и изграждане на Аварийна дизел - генераторна станция към административна сграда на централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД 140-065 Публична покана

140-065 Приложения

Техническо зад-е Приложения 1и2

Техническо зад-е Приложение 3

Разяснение по направено запитване

Протокол от работата на комисията, публикуван на 22.12.2014г.

Договор 1973/09.04.2015г.за обществена поръчка и приложения - част 1

Договор 1973/09.04.2015г.за обществена поръчка и приложения - част 2

Плащане аванс публикувано на 03.07.2015г.

Плащане 01 по Договор №1973/09.04.2015 публикувано на 08.03.2016

Допълнително споразумение № 1 от 04.01.2017 г., публикувано на 05.01.2017 г.

Затворена
20.08.2014 01.09.2014 17:00:00 Собствени периодични измервания на нивата на шум излъчван в околната среда от производствени площадки на КС „Провадия“ и КС „Кардам“ 1346021 - Покана

Затворена
19.08.2014 26.08.2014 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор и силова турбина от газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА в КС Провадия 140-099 публична покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 10.09.2014 г.

Договор № 1778 от 07.10.2014 г., публикуван на 28.10.2014 г.

Информация за плащане по договор, публикуван на 12.03.2015 г.

Затворена
22.07.2014 29.07.2014 17:00:00 Доставка на електроди 225 Покана

Затворена
21.07.2014 28.07.2014 17:00:00 Ремонт на аварирал трансформатор ТМ100/20HL с номинална мощност 100 kVA на помпена станция за питейни води към КС Лозенец 50532200 Покана

Затворена
21.07.2014 01.08.2014 17:00:00 Транспортиране и последващо третиране (обезвреждане/оползотворяване) на антифризни течности съдържащи опасни вещества БТГ-24-00-2707 Покана

Затворена
21.07.2014 01.08.2014 17:00:00 Електрохидравличен подемник за автомобили с товароподемност 4 тона 1432306 Покана

Затворена
16.07.2014 23.07.2014 17:00:00 Доставка на хидравличен акумулатор на дозираща помпа в инсталация за вкарване на метанол 215 Покана

Затворена
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на автомобилни гуми 140-048 Публична покана

Блокирана
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на преносими машини за газо-кислородно рязане и крайцване на тръби 140-077 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работа на комисията, публикуван на 19.09.2014 г.

Договор № 1782 от 09.10.2014 г., публикуван на 07.11.2014 г.

Затворена
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на оптични кабели 140-082 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията публикуван на 02.09.2014г.

Блокирана
30.06.2014 14.07.2014 17:00:00 Доставка на уплътнителни смазки и ръчни такаламити, разпределена в 4 позиции, както следва: Позиция № 1 – “Доставка на синтетична биоразградима уплътнителна смазка със специална добавка политетрафлуоретилен /PTFE/”; Позиция № 2 – “Доставка на мултифунк 140-087 Публична покана

Блокирана
30.06.2014 10.07.2014 17:00:00 "Доставка на подемно транспортни съоръжения и укрепващи материали за складово стопанство”, разпределена в две позиции, както следва: Позиция №1 “Подемно транспортни съоръжения за складово стопанство”; Позиция №2 “Укрепващи материали за складово стопанст 140-040 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Писмо до всички лица и протокол от работата на комисията, публикувани на 09.10.2014 г.

Блокирана
30.06.2014 09.07.2014 17:00:00 Доставка на комплект уреди за ремонт на оптични кабели 140-068 Публична покана

Блокирана
30.06.2014 25.07.2014 17:00:00 "ОРУ 110 kV КС "Вълчи дол" - подмяна на измервателни трансформатори" 140-071 Публична покана

Отговори на поставени въпроси

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията, публикуван на 24.10.2014 г.

Договор № 1839 от 28.11.2014 г. и приложенията към него, публ. на 03.12.2014 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 15.01.2015 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 27.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 03.07.2015 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 24.07.2015 г.

Плащане по Договор № 1839, публикувано на 17.08.2015 г.

Затворена
30.06.2014 14.07.2014 17:00:00 Доставка на лабораторна апаратура, консумативи, химикали и реактиви, необходими за изпитване на турбинни масла”, разпределена в две позиции, както следва: Позиция № 1 - Доставка на апаратура за изпитване на турбинни масла, окомплектована с необходимите з 140-090 Публична покана

Блокирана
30.06.2014 15.07.2014 17:00:00 Доставка на прикачни съоръжения към хидравлични системи на багери и трактори 140-043 Публична покана

Публично отваряне на офертите и обявяването на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.09.2014 г.

Договор № 1784 от 09.10.2014 г., публикуван на 15.10.2014 г.

Информация за извършено плащане, публикувана на 04.12.2014 г.

Затворена
30.06.2014 15.07.2014 17:00:00 Доставка на пневматични обезопасителни балони за спиране на газа 140-029 Публична покана

Отговори на въпроси

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работа на комисията, публикуван на 02.09.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор 1770/24.09.2014 г., публ. на 10.11.2014 г.

Затворена
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на устройства за пакетен пренос, маршрутизация и комутация 140-070 Публична покана

Блокирана
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на центратори за тръби 140-031 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията, публикуван на 02.09.2014 г.

Договор № 1801 от 03.11.2014 г., публикуван на 04.11.2014 г.

Информация за извършено плащане, публикувана на 08.12.2014 г.

Затворена
30.06.2014 28.07.2014 17:00:00 „Извършване на ремонтни дейности по Магистралния газопровод – северен полупръстен на територията на СЗЕР – Ботевград и СИЕР Вълчи дол” 140-056 Публична покана

Отваряне на офертите и обявяване на ценовите предложения на участниците

Протокол от работата на комисията

Плащане 01 по дог.1780 публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1780 публикувано на 18.03.2015

Плащане 03 по дог.1780 публикувано на 08.05.2015

Плащане 04 по дог.1780 публикувано на 08.05.2015

Плащане 05 по дог.1780 публикувано на 08.06.2015

Плащане 06 по дог.1780 публикувано на 03.07.2015

Плащане 07 по дог.1780 публикувано на 15.07.2015

Затворена
30.06.2014 31.07.2014 17:00:00 Ремонт на подкранов път в машинна зала на компресорен цех в КС «Вълчи дол» 140-060 Публична покана

Отговор на поставен въпрос

Информация до средствата за масово осведомяване и други лица

Блокирана
30.06.2014 11.07.2014 17:00:00 Доставка на средства за първоначално пожарогасене 140-033 Публична покана

Отговор на поставен въпрос за спиране възлагането на обществената поръчка

Блокирана
25.06.2014 07.07.2014 17:00:00 Демонтаж, ремонт, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя двигатели в КС "Вълчи дол" 140-092 Публична покана

Блокирана
25.06.2014 04.07.2014 17:00:00 Доставка на винтов стартер 140-075 Публична покана

Протокол от работата на комисията публикуван на 07.08.2014г.

Блокирана
23.06.2014 03.07.2014 17:00:00 Доставка на лични предпазни средства - работни ботуши и наметала с качулка 178 Покана

Затворена
20.06.2014 04.07.2014 17:00:00 Електро-хидравличен подемник за автомобили с товароподемност 4 тона 1432306 Покана

Блокирана
19.06.2014 26.06.2014 17:00:00 "Доставка на филтърни елементи”, разпределена в две позиции, както следва: Позиция № 1 “Доставка на филтърни елементи за въздухоочистно устройство на газотурбинен аргегат ГТКА Ц 6,3 В” Позиция № 2 “Доставка на филтърни елементи за сепаратор на маслени п 140-054 Публична покана

Протокол, публикуван на 07.08.2014 г.

Договор по позиция № 1 “Доставка на филтърни елементи за въздухоочистно устройство на газотурбинен а

Договор по позиция № 2 “Доставка на филтърни елементи за сепаратор на маслени пари”

Информация за извършени плащания, публикувана на 10.10.2014 г.

Затворена
05.06.2014 18.06.2014 17:00:00 Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор и силова турбина от газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА в КС "Провадия” 140-081 Публична покана

Блокирана
02.06.2014 16.06.2014 17:00:00 Ремонт на дефектирали и изработка на нови части (пръстени) за нагнетател НЦВ 6,3В/56 140-078 Публична покана

Блокирана
29.05.2014 11.06.2014 17:00:00 Електроди за заваряване 1452001_Покана

Затворена
27.05.2014 16.06.2014 17:00:00 Светодиодна крушка Е 14 1452303 Покана

Затворена
26.05.2014 10.06.2014 17:00:00 Доставка на електроди 1452501 Покана

Затворена
26.05.2014 03.06.2014 17:00:00 Доставка на уреди за диагностика на електрохимична защита 140-002 Публична покана

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.12.2014 г.

Блокирана
23.05.2014 02.06.2014 17:00:00 Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност 140-073 Публична покана

Затворена
21.05.2014 28.05.2014 17:00:00 Сервизно обслужване на пожароизвестителните, пожарогасителна система, пожарни кранове, пожарни хидранти, носими и возими пожарогасители в обектите на "Булгартрансгаз" ЕАД 140-014 Публична покана

Затворена
21.05.2014 26.05.2014 14:00:00 Доставка на природен газ Покана

Invitation

Приложение 3

Appendix 3

Затворена
19.05.2014 13.06.2014 17:00:00 Дисков масив /Доставка на сървърно оборудване/ 409 Покана

Затворена
16.05.2014 27.05.2014 17:00:00 Превоз на персонал от гр. Варна до гр. Провадия и от гр. Провадия до гр. Варна 1341301 Покана

Затворена
14.05.2014 22.05.2014 17:00:00 Ремонт на дефектирали и изработка на нови части (пръстени) за нагнетател НЦВ 6,3В/56 140-050 Публична покана

Блокирана
13.05.2014 22.05.2014 17:00:00 Доставка на сапун, тоалетна хартия, хартиени кърпи за ръце и салфетки. 140-064 Публична покана

Затворена
10.05.2014 19.05.2014 17:00:00 „Извършване на дефектация и определяне обема на ремонтно-възстановителните работи от обхвата на инспекция V3 на газгенератор и силова турбина от газотурбинен двигател ТНМ 1304/11 от ГТКА в КС Провадия” 140-063 Публична покана

Блокирана
07.05.2014 19.05.2014 17:00:00 Извършване на обследване и изработване на варианти на технически решения за намаляване на вибрациите за обект “ПГХ Чирен – обследване и намаляване на вибрациите в обвръзката на ГМК” 140-010 Публична покана

Плащане по дог.1732 публикувано на 13.05.2015

Затворена
30.04.2014 23.05.2014 17:00:00 Възстановяване на огнезащитно покритие на носещи елементи на охладители на газа 1441301 Покана

Затворена
30.04.2014 14.05.2014 17:00:00 Ремонт на кранова уредба тип КС 3575-14 т. Зав.№900843 с рег.№ ПС1431 базиран на автомобил "МАЗ”с рег, №С1366ВА 597 Покана

Затворена
30.04.2014 22.05.2014 17:00:00 Светодиодна крушка Е 14 1452303 Покана

Блокирана
30.04.2014 22.05.2014 17:00:00 Реле с основа 1452302 Покана

Затворена
29.04.2014 09.05.2014 17:00:00 Доставка на дистанционни термометри за измерване температурата на газа на изход от ГМК 1455602 Покана

Затворена
28.04.2014 19.05.2014 17:00:00 Доставка на преносим ултразвуков скенер за вътрешна корозия 140-035 Публична покана

Затворена
24.04.2014 14.05.2014 17:00:00 Съдомиялна машина-професионална 1435607 Покана

Затворена
17.04.2014 28.04.2014 12:00:00 Доставка на офис контейнери и защитни КИП кутии, разпределена в две позиции, както следва: Позиция № 1 “Доставка на офис контейнери” Позиция № 2 “Доставка на защитни КИП кутии за преобразуватели на налягане” 140-046 Публична покана

Блокирана
16.04.2014 16.05.2014 17:00:00 Доставка на Прокат плосък/плоча с размери 4000х2000х100mm 20БДС5785-83 1352201 Покана

Затворена
14.04.2014 25.04.2014 17:00:00 Дорноване на измервателен тръбен участък за тръба с условен диаметър Дy 150 1212502 Покана

Затворена
11.04.2014 16.05.2014 17:00:00 Доставка на на дискове за ъглошлайф за метал 142007 Покана

Затворена
11.04.2014 09.05.2014 17:00:00 Подгревател в комплект с термоизключватели за авариен агрегат 1455610 Покана

Затворена
11.04.2014 22.04.2014 17:00:00 Доставка на алуминиеви скелета, метални платна за осигуряване на изкопи и елементи за метално скеле 140-036 Публична покана

Блокирана
07.04.2014 22.04.2014 17:00:00 Доставка на периферна техника 140-042 Публична покана

Блокирана
04.04.2014 14.04.2014 00:00:00 КС „Вълчи дол” - Ремонт на котелно помещение 140-003 Публична покана

Плащане 01 по дог.1712 публикувано на 15.01.2015

Плащане 02 по дог.1712 публикувано на 08.05.2015

Плащане 03 по дог.1712 публикувано на 15.07.2015

Затворена
03.04.2014 30.04.2014 17:00:00 Доставка на електроди 142008 Покана

Затворена
17.03.2014 31.03.2014 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони Покана

Затворена
17.03.2014 25.03.2014 17:00:00 Доставка на средства за видеонаблюдение 140-044 Публична покана

Затворена
07.03.2014 19.03.2014 17:00:00 "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност” 140-004 Публична покана

Блокирана
04.03.2014 12.03.2014 17:00:00 Доставка на природен газ за технологичните нужди на “Булгартрансгаз” ЕАД по преноса и съхранението на природен газ за 2014г. Покана

Invitation

Затворена
28.02.2014 14.03.2014 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатацинните райони Покана

Затворена
28.02.2014 12.03.2014 17:00:00 Доставка на средства за видеонаблюдение 140-022 Публична покана

отговор на поставен въпрос и уведомление за прекратяване на обществената поръчка

Блокирана
28.02.2014 11.03.2014 17:00:00 Доставка на термосъпротивления 140-021 Публична покана

Затворена
28.02.2014 10.03.2014 00:00:00 "Наемане на техника за извършване на ремонтни дейности по Магистрален газопровод - северен полупръстен на територията на СЗЕР-Ботевград" 140-017 Публична покана

Затворена
28.02.2014 10.03.2014 00:00:00 „Наемане на техника за извършване на ремонтни дейности по Магистрален газопровод – северен полупръстен на територията на СЗЕР – Ботевград” 140-017 публична покана

Затворена
24.02.2014 17.03.2014 17:00:00 Извършване газифициране на течен азот със специализирана установка и доставка на течен азот за изпитание на якост и плътност на съоръжения с повишена опасност на КС “Полски Сеновец” Позиция № 1 - Газифициране на течен азот със специализирана установка П 140-027 Публична покана

Затворена
24.02.2014 12.03.2014 17:00:00 Сключване на едногодишни договори за охрана и автопатрулна реакция Покана

Затворена
13.02.2014 28.02.2014 17:00:00 Извършване на инженерногеоложко проучване за изясняване качеството на земната основа за проектното строителство в обект: ГРС «Бургас», землище на гр. Камено, общ. Бургас, обл. Бургас и изготвяне на инженерногеоложки доклад за условията на строителството в Покана

Затворена
11.02.2014 25.02.2014 17:00:00 Лицензиран технически надзор към експлоатационните райони Покана за представяне на оферти

Затворена
03.02.2014 13.02.2014 17:00:00 "Доставка на преносими газанализатори” 140-005 Публична покана

Затворена
28.01.2014 04.02.2014 17:00:00 "Охрана с паник- бутон и автопатрулна реакция" Покана за представяне на оферти

Затворена
20.01.2014 27.01.2014 00:00:00 Сключване на едногодишни договори за охрана и автопатрулна реакция Покана за представяне на оферта

Блокирана
16.01.2014 07.02.2014 17:00:00 Охрана с паник-бутони и автопатрулна реакция за 6 обекта собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД – ГРС /газоразпределителни станции/, намиращи се на територията на: гр.Плевен – 1бр.; гр.София – 4бр.; гр. Перник – 1бр.” Покана за представяне на оферта

Удължаване на срока

Затворена
13.01.2014 24.01.2014 17:00:00 Разработване и внедряване на система за управление на здраве и безопасност при работа в „Булгартрансгаз” ЕАД, съгласно изискванията на стандарт BS OHSAS 18001:2007 130-201 Публична покана

Затворена
13.01.2014 24.02.2014 17:00:00 Проектиране и изграждане на Аварийна дизел - генераторна станция към административна сграда на централно управление на „Булгартрансгаз” ЕАД 130-159 Публична покана и приложения

Разяснение по документацията за участие

Блокирана
08.01.2014 24.01.2014 17:00:00 Охрана с паник- бутон и автопатрулна реакция Покана за представяне на оферта

Затворена