Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
29.10.2014 14.11.2014 17:00:00 „Доставка на позиционер за регулиращ кран” 140-126 Публична покана и приложения към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 15.12.2014г.

Блокирана
29.10.2014 11.11.2014 17:00:00 Електрохидравличен подемник за автомобили с товароподемност 4 тона 1261- Покана

Блокирана
28.10.2014 14.11.2014 17:00:00 “Компресорна станция „Странджа”: Реконструкция на съществуващо локално пречиствателно съоръжение за битово - фекални отпадъчни води - проектиране и изграждане на пясъчно - чакълен филтър” Договор № 1996/08.05.2015 г., публикуван на 08.05.2015 г.

Плащане по Договор № 1996, публикувано на 08.04.2016 г.

Затворена
27.10.2014 10.11.2014 17:00:00 Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на “Булгартрансгаз” ЕАД за 2014 г. и преглед на междинния финансов отчет на дружеството към 30.06.2015 г. 140-101 Публична покана и приложения към нея

Протокол от работа на комисията, публ. на 04.02.2015 г.

Договор № 1906/13.02.2015 г. , публ. на 10.03.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1906/13.02.2015 г., публ. на 16.04.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор № 1906/13.02.2015 г., публ. на 02.09.2015 г.

Информация за датата и основанието за освобожд. на гаранцията за изпълнение, публ. на 28.10.2015 г.

Затворена
15.10.2014 27.10.2014 17:00:00 "Възстановяване на електрохимичната защита на Транзитен газопровод в ЮЗЕР Ихтиман. Възстановяване на електрохимичната защита на Магистрален газопровод." 140-094 Публична покана и приложенията към нея

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.12.2014г.

Договор за обществена поръчка и приложения - част 1

Договор за обществена поръчка и приложения - част 2

Плащане 01 по договор № 1916/24.02.2015г. публикувано на 15.07.2015

Затворена
08.10.2014 16.10.2014 11:00:00 Брониран кабел 1227 Покана

Затворена
07.10.2014 10.11.2014 17:00:00 Монтаж на желязорешетъчни антенни мачти на АГРС Септември и ЛК №21 село Росен 1446401 Покана

Затворена