Дата на обявяване Краен срок за получаване на оферти Наименование на поръчката Идентификационен номер на поръчката, даден от Възложителя и Документи Статус
23.12.2014 12.01.2015 17:00:00 Ремонт на силов трансформатор тип ТМ 63/20/0,4 kV 1146010 Втора поръчка

Блокирана
18.12.2014 12.01.2015 17:00:00 Доставка на трансмитери за налягане 140-146 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 30.12.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 27.01.2015 г.

Договор № 1890 от 04.02.2015 г., публ. на 04.03.2015г.

Информация за изв. плащане по договор № 1890 от 04.02.2015 г., публ. на 24.04.2015г.

Затворена
17.12.2014 07.01.2015 17:00:00 Доставка на минерална и изворна/ трапезна вода за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД 140-134 Публична покана и приложенията към нея

Протокол от работата на комисията, публикуван на 20.01.2015 г.

Блокирана
05.12.2014 15.12.2014 17:00:00 Ремонт на силов трансформатор тип ТМ 63/20/0,4 kV 1146010 Покана

Блокирана
04.12.2014 15.12.2014 17:00:00 Одит, абонаментно и сервизно обслужване на телеметричната система на сондажите – ПГХ "Чирен" 140-023 Публична покана и приложенията към нея

Разяснение по условията на обществената поръчка, публикувано на 10.12.2014 г.

Протокол от работата на комисията, публикуван на 30.12.2014 г.

Договор № 1879 от 15.01.2015 г., публикуван на 19.01.2015 г.

Затворена